Материали 1-10 от 42

Анализ на маркетинговата политика на застрахователно дружество 96 стр.

Анализ на маркетинговата политика на застрахователно дружество

На база на формулирането принципи и положения като цяло целта е да се анализира в частност маркетинговата политика на ЗПЗД "Евроинс" АД, както и актуалните проблеми и тенденции....
cblock
0 0
Последици от реализирането на риска за стопанската единица 12 стр.

Последици от реализирането на риска за стопанската единица

Рискът, както вече беше отбелязано, е вероятностна категория. В този смисъл, най-правилно и обосновано може да се окачестви и измери като вероятност за възникване на вреди...
dannyboy
0 0
Фактори оказващи влияние при определянето на самозадържането 14 стр.

Фактори, оказващи влияние при определянето на самозадържането

Каква част от отговорността, поета от прекия застраховател да бъде задържана за собствена сметка, и колко презастраховане да се "купи", е въпрос за преценка. Всеки застраховател трябва да достигне до...
daniche90
0 0
Сключване и поддържане на презастрахователния договор Мястото на презастрахователния брокер 15 стр.

Сключване и поддържане на презастрахователния договор. Мястото на презастрахователния брокер.

Презастрахователните отношения се пораждат на базата на сключен презастрахователен договор. Презастрахователният договор може да бъде сключен в специализирана презастрахователна компания или при застраховател, който извършва и презастрахователна...
gecata_maina
0 0
Предпоставка за възникване и развитие на презастраховането 12 стр.

Предпоставка за възникване и развитие на презастраховането

Същността на презастраховането, пътищата за неговото развитие, значимостта му и неговото организационно устройство се определят от конкретния етап на обществено-икономическото развитие...
the_magicer
0 0
Застраховка quotГражданска отговорностquot за собственици и водачи на МПС 84 стр.

Застраховка "Гражданска отговорност" за собственици и водачи на МПС

Застрахователният пазар се явява важна съставна част от човешката дейност във всяка цивилизована държава, специфичен и сложен сектор от икономиката...
aronn
0 0
Експертни оценки по застраховка сгради и домашно имущество 12 стр.

Експертни оценки по застраховка сгради и домашно имущество

Застраховка "Сгради и домашно имущество" покрива щети, нанесени вследствие на пожар, природни бедствия, аварии, кражба, грабеж, злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм, взривни устройства и умишлен палеж....
ndoe
0 0
Авиационно застраховане 10 стр.

Авиационно застраховане

У нас авиационното застраховане започва в самото начало на 60-те години, когато "Булстрад" - Българско външно застрахователно и презастрахователно АД, започва да застрахова държавната и единствена авиокомпания БГА "Балкан&qu
gecata_maina
0 0
СПЕЦИФИКА И ОТЧИТАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ 19 стр.

СПЕЦИФИКА И ОТЧИТАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ

Според Кодекса за застраховането размерът на техническите резерви се изчислява въз основа на стойността на поетите от застрахователя задължения, които се очаква да бъдат изпълнени в бъдеще по влезли в сила застрахователни или презастрахователни договори,
quickJO
3 0