Материали 71-80 от 1363

Фази на маркетинговите процеси в планово-организационната дейност 23 стр.

Фази на маркетинговите процеси в планово-организационната дейност

Първа фаза – аргументация и разработване на маркетингов план. При аргументация и разработване на маркетингов план се използва информацията от първични и вторични източници и се обработва и се анализира по отделни за следните обекти...
rusev02
0 0
Специфични особености в дистрибуцията на бяла техника на международни пазари 25 стр.

Специфични особености в дистрибуцията на бяла техника на международни пазари

Дистрибуцията е пътят, по който продуктите се придвижват физически или юридически между производителя и потребителите. В международния маркетинг производителя трябва да избере както метода на дистрибуция между държавите, така и метода на дистрибуция в...
messi
0 0
Продуктово позициониране на биопродукти в търговски сектор на дребно 15 стр.

Продуктово позициониране на биопродукти в търговски сектор на дребно

Разработване на типизация на търговски обекти. Аргументи относно подбора на показатели за позициониране и модели на позициониране. Позиционна карта по типове обекти, междуобектни и междумаркови сравнения. Изводи и препоръки относно пространствено...
messi
0 0
Портфейлен риск и възвръщаемост Oценка на капиталовия риск 13 стр.

Портфейлен риск и възвръщаемост. Oценка на капиталовия риск.

Инвестиционният портфейл е важен елемент на съвременното управление на инвестициите. Неговото основно призвание е свързано с констатирането и съобразяването на икономическите и финансовите разчети с инвестиционния риск...
nerven
0 0
Европейско капиталово осигуряване и пътят на България в контекста на свободата на движение на капитали 76 стр.

Европейско капиталово осигуряване и пътят на България в контекста на свободата на движение на капитали

Налице са процеси на глобализация на съвременната икономика, на приобщаване на отделните държави към зони на свободна търговия, които излизат извън контрола на отделните правителства...
rusev02
0 0
Анализ на структурата и обращаемостта на капитала 37 стр.

Анализ на структурата и обращаемостта на капитала

Анализът е естествена основа на финансовият мениджмънт на пред-приятието. Анализът означава разчленяване, разлагане на сложните явления и предмети на съставните им части, а също съпоставяне, изучаване и сравняване на частни понятия, съдържащи се в...
cblock
0 0
Организиране и провеждане на курсове за възрастни учащи в сферата на търговията 82 стр.

Организиране и провеждане на курсове за възрастни учащи в сферата на търговията

Обект на изследване в настоящата дипломна работа е обучението на възрастни учащи. Предмет на изследването е процесът на обучение на възрастни учащи в сферата на търговията...
messi
0 0
Възможности за оценяване и измерване на ефективността на комуникациите на фирма 88 стр.

Възможности за оценяване и измерване на ефективността на комуникациите на фирма

Основната цел на разработката е да разкрие важността на комуникационната политика на фирмата, както и чрез практически анализ да се оцени нейната ефективност, като средство, влияещо върху поведението на потребителите...
daniche90
0 0
Развитие на депозитните продукти по време на криза в България 84 стр.

Развитие на депозитните продукти по време на криза в България

Предмета на дипломната работа са депозитните продукти и какво е тяхното развитие в периода на криза в нашата страна. Какви видове депозити предлагат банките и как се разработва целевия пазар на привлечения капитал...
rusev02
0 0