Материали 1-10 от 10

Информационна система за управление на човешките ресурси Сребърна - тур ЕООД с Сребърна 10 стр.

Информационна система за управление на човешките ресурси „Сребърна - тур” ЕООД с. Сребърна

Необходимостта от управление на организациите възниква в резултат на разделението на труда, което означава, че общата работа се изпълнява от различни хора, чиито усилия трябва да са координирани, за да се постигне дадената цел или съвкупност от общи цели.
messi
0 0 0
Други софтуерни продукти в аграрния сектор - CadiS 47 стр.

Други софтуерни продукти в аграрния сектор - CadiS

Програмният продукт CadIS е разработен и поддържан от фирма „Български софтуерни технологии“ (БСТ) . Още от създаването си, компанията фокусира огромна част от своите усилия в научни изследвания и разработка на уникални компютърни алгоритми
messi
0 0 0
Възможности за развитие в община Добрич на примера на земеделско стопанство семейна ферма Петрови 14 стр.

„Възможности за развитие в община Добрич на примера на земеделско стопанство семейна ферма Петрови”

На територията на общината и града липсват повърхностни водни течения. Порьозността на льосовата покривка и окарстената варовикова основа, заедно с оскъдните валежи и слабия наклон на релефа, са комплекс от обстоятелства, определящи липсата на повърхностн
messi
0 0 0
 Кредитът и социалните взаимоотношения 11 стр.

Кредитът и социалните взаимоотношения

В специализираната литература възникването, същността и функциите на кредита се изразяват в различни становища. Така е, защото от една страна това е основна икономическа категория, от друга страна на практика кредитът се проявава под различни форми и има
messi
0 0 0
Иновации в селското стопанство 10 стр.

Иновации в селското стопанство

Има много различни дефиниции за понятието и термина иновация като подобрение, нововъведение, изобретение, създаване на нова добавена стойност, усъвършенстване на продукт, услуга или процес.
messi
0 0 0
Хърватия като туристическа дестинация 13 стр.

Хърватия, като туристическа дестинация

Географията на туризма е наука или най-малкото научно познание, изучаващо природните и антропогенни ресурси, материално-техническата база, туристическите потоци и хора, пътуващи с цел туризъм, както в местен и регионален, така и в международен аспект.
messi
0 0 0