Материали 1-10 от 220

 Кредитът и социалните взаимоотношения 11 стр.

Кредитът и социалните взаимоотношения

В специализираната литература възникването, същността и функциите на кредита се изразяват в различни становища. Така е, защото от една страна това е основна икономическа категория, от друга страна на практика кредитът се проявава под различни форми и има
messi
0 0
Иновации в селското стопанство 10 стр.

Иновации в селското стопанство

Има много различни дефиниции за понятието и термина иновация като подобрение, нововъведение, изобретение, създаване на нова добавена стойност, усъвършенстване на продукт, услуга или процес.
messi
0 0
Хърватия като туристическа дестинация 13 стр.

Хърватия, като туристическа дестинация

Географията на туризма е наука или най-малкото научно познание, изучаващо природните и антропогенни ресурси, материално-техническата база, туристическите потоци и хора, пътуващи с цел туризъм, както в местен и регионален, така и в международен аспект.
messi
0 0
Създаване на проект за създаване на малка фирма КОНСУЛТ ООД с помощта на MS Project 18 стр.

„Създаване на проект за създаване на малка фирма „КОНСУЛТ” ООД с помощта на MS Project”

Една от най-важните и трудни дейности при формирането на управленската политика на организацията е определянето на нейната визия и мисия.
messi
0 0
КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ 85 стр.

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ

Климатичните промени са предизвикателството, с което все по-често се сблъскваме днес. Природните ресурси са предпоставка за съществуване на хората и условие за наличието на продукти.
messi
0 0
Правна система на Европейския съюз 8 стр.

Правна система на Европейския съюз

Европейският съюз е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции...
silviQ
0 0
Същност и структура на SWOT анализа 59 стр.

Същност и структура на SWOT анализа

SWOT анализът е широко популярен базисен метод за стратегически ситуационен анализ, чрез който се разкрива и прогнозира положително или отрицателно влияние на факторите на външната среда върху фирмата, а също така и нейния вътрешен потенциал за...
lubega
0 1