Материали 1-10 от 1724

Обосновка на управленски решения за оптимизиране размера на производствено-стопанската дейност на предприятието 17 стр.

Обосновка на управленски решения за оптимизиране размера на производствено-стопанската дейност на предприятието

Предмета на дейност на дружеството е производство и бутилиране на алкохолни и безалкохолни напитки и вина, вътрешна и външна търговия, сделки и дейности във връзка с изброените, незабранени със закон, които дружеството ще извършва в страната и чужбина.
messi
0 0
Политики на Европейския съюз Обща политика в областта на външните отношения и сигурността 21 стр.

Политики на Европейския съюз. Обща политика в областта на външните отношения и сигурността

Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) на Европейския съюз представлява система за сътрудничество между страните-членки по въпросите на международната политика.
messi
0 0
Банкова реклама 12 стр.

Банкова реклама

Банките със своята дейност обективно стимулират навлизането на новото в производството, ограничават нерентабилните и неперспективни производства, съдействат за постигане на общите за страната цели.
messi
0 0
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОСНОВНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 19 стр.

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОСНОВНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Едно от най-големите предизвикателства за действащите предприятия в България е това да успеят да създадат и поддържат жизнеспособна дейност в условията на глобализирана конкуренция и рязко променящите се пазар и околна среда.
messi
0 0
Набиране на персонал от организациите в България 12 стр.

Набиране на персонал от организациите в България

Няма общо прието схващане за същността на управлението на човешките ресурси. Част от авторите смятат, че важат общите постановки за управлението, други отдават предпочитанията си на компонентите на управлението на човешките ресурси, а трети - на принципит
messi
0 0
Поведение на потребителя 14 стр.

Поведение на потребителя

Опишете, коментирайте и анализирайте процеса на вземане на решение за покупка на GSM апарат, който Ви дава много добра възможност за снимки, при условие, че можете да отделите за целите на покупката около 500 лева.
messi
0 0