Материали 1-10 от 10

Същност функции видове парични съвети 9 стр.

Същност, функции, видове парични съвети

Паричният съвет - наричан по-често валутен борд, също и валутен съвет, е орган за парична политика. Той е система, при която дадена парична единица е конвертируема при фиксиран курс спрямо друга парична единица. Т.е. разменната стойност на една валута в д
messi
0 0 0
Бизнес стратегия на малка фирма 9 стр.

Бизнес стратегия на малка фирма

В днешно време, пред бизнес единиците възникват множество въпроси и проблеми за решаване. Това се налага от нерекъснато видоизменящата се среда и силно глобализиращия се свят.
messi
0 0 0
Същност и типология на организационните структури Проектиране на организационно управленска структура на дружеството 11 стр.

Същност и типология на организационните структури. Проектиране на организационно управленска структура на дружеството

Организационните структури се явяват като един показател за качеството и ефективността на дадено управление. Освен това, те се разглеждат и като отделен проблем в науката и практиката на тази сфера на дейност.
messi
0 0 0
Кампания на компанията Софарма срещу тютюнопушенето и вредните ефекти от него 7 стр.

Кампания на компанията „Софарма” срещу тютюнопушенето и вредните ефекти от него

В настоящата самостоятелна работа, ще направим план за провеждане и реализиране на ПР кампания на компанията „Софарма” срещу тютюнопушенето и вредите, които то причинява върху здравето на хората.
messi
0 0 0
Планиране и провеждане на ПР кампания на фирма 9 стр.

Планиране и провеждане на ПР кампания на фирма

Настощята курсова работа представя съдържателно и подробно план за подготовката и реализацията на ПР кампания на фирма „Софарма” АД, насочена срещу вредния навик - тютюнопушене.
messi
0 0 0
Електронно правителство на България интегрирано електронно управление на национално и местно ниво 10 стр.

Електронно правителство на България – интегрирано електронно управление на национално и местно ниво

Еволюцията в развитието на човечеството води до постепенно развитие на обществено- икономическите отношения. Настъпват необратими процеси, които са резултат от естествената нужда на обществото да открива нови светове и да излезе от границите на национално
messi
0 0 0
Логистика и устойчива икономика 6 стр.

Логистика и устойчива икономика

„Логистиката се дефинира като процес на стратегическо управление на придобиването, придвижването и съхранението на материали, резервни части и завършени стоки (и съпровождащите ги информационни потоци) в организацията и нейните маркетингови канали за изпъ
messi
0 0 0
Пазарно търсене същност и характерни черти 13 стр.

Пазарно търсене – същност и характерни черти

Микроикономиксът като наука е част от общата икономическа наука. Тя разглежда поведението на отделните микроикономически единици в националното стопанство – домакинства и фирми.
messi
0 0 0
Проект за електронен магазин 7 стр.

Проект за електронен магазин

В настоящата разработка, ще опишем процеса за създаването на един електронен магазин за продажба на мъжки спортни дрехи. Марката „Спорт мен” е от скоро на пазара – 2010 год., но има амбициите да се развие и разшири и повече мъже да узнаят за нея и за ней
messi
0 0 0