Материали 1-10 от 10

ИЗМЕРВАНЕ НА КРИЗИ 15 стр. очаква одобрение

ИЗМЕРВАНЕ НА КРИЗИ

Едно отправно и същевременно обвързано с основната идея на предлаганата разработка определение за кризи е, че те представляват реализирането на възможни заплахи, които носят риск от ескалиране на информационната интензивност........
messi
0 0 0
Сравнителен анализ на тъканни биосензори за измерване на фенол 25 стр. очаква одобрение

Сравнителен анализ на тъканни биосензори за измерване на фенол

През последните години силно нарастна интереса към нови методи за измерване, представящи една алтернатива на така наречените стандартни методи на измерване.
messi
0 0 0
Разработване и изследване на биосензори с различни тъканни материали за изследване на фенол 33 стр. очаква одобрение

Разработване и изследване на биосензори с различни тъканни материали за изследване на фенол

Ксенобиотиците са едни от наи-токсичните замърсители отпадащи от коксохимичната, нефтопреработвателна. фармацестична, текстилната, целулозно - хартиената промишленост, както и производството на средства за разтителна защита.
messi
0 0 0
Усъвършенстване на производственият мениджмънт посредством анализ на пазарно - производствената ситуация 34 стр. очаква одобрение

Усъвършенстване на производственият мениджмънт посредством анализ на пазарно - производствената ситуация

Съществуващата технология за производство на ДХУ също може да се гледа като остаряла, като това пролича и от някои от забележките, свързани с конструкцията на изделието.
messi
0 0 0
Плавни производствени процеси във фирма LIEBHERR 31 стр. очаква одобрение

„Плавни производствени процеси във фирма „LIEBHERR““

Организацията на работния процес е строго определена в целият завод. Основната цел на планирането на производство е да се разработи производствена програма..........
messi
0 0 0