Microsoft Word

Word 2003 - номера на страници и линии6

Word 2003 - номера на страници и линии
(0 от 0 гласували)

 

 

 Word 2003 - номера на страници и линии

Съдържание на урока:

 1. За номерата на редовете
 2. Добавяне на номера на редовете
 3. Започване на номерирането на страници отначало за всяка глава
 4. Добавяне на номера на страници
 5. Форматиране на номера на страници
 6. Премахване на номерата на редове
 7. Премахване на номерата на страници
 8. Показване или скриване на номерата на първата страница
 9. Разполагане на номерата на страниците извън колонтитулите
 10. Посочете начин на започване или повторно започване на номериране на страници
 11. Прескачане на номера на специфични абзаци
 12. Отсраняване на неизправности на номера на страници и редове.
   

За номерата на редове

Microsoft Word може автоматично да брои редовете в даден документ и да показва съответния номер на ред до всеки ред от текста. Това е полезно, когато ви се налага да цитирате конкретни редове от текста – например в сценарий или юридически документ.

По подразбиране Word номерира всеки ред в даден документ (с изключение на тези в таблиците, бележките под линия или в края на документа, текстовите полета, рамките, и горните и долните колонтитули). Може обаче да изберете кои номера на редове да показвате. Може например да включите номерата на редовете в част или в целия документ. Може да включвате номерата на редовете на равни интервали – например на всеки десети ред (10, 20, 30 и т. н.).

Ако не желаете Word да включва в броенето конкретни редове – например заглавия или празни редове, може да пропускате номерирането на такива редове и да продължавате с номерирането на следващите ги редове.

Добавяне на номера на редове

Изпълнете едно от следните неща:

Добавяне на номера на редове в целия документ

Добавяне на номера на редове на избран текст

Добавяне на номера на редове на раздел

Забележка  За да видите номерата на редовете, превключете на изглед "Оформление за печат".


Започване на номерирането на страници отначало за всяка глава

Ако вашият документ съдържа няколко глави, може да номерирате страниците отделно за всяка глава. Можете дори да включите номера на главата като част от номера на страница — например, 1-1, 1-2, 1-3 и 2-1, 2-2, 2-3.

Номериране на страниците за всяка глава или раздел от 1

Как?

 1. Щракнете на мястото, където искате да вмъкнете знак за край на раздел.
 2. От менюто Вмъкване изберете Прекъсване.
 3. Под Типове нов раздел щракнете върху опцията, съответстваща на мястото, където искате да започва новият раздел.

  Забележка  Ако вече сте вмъкнали край на страница, за да започнете главата на нова страница, изтрийте края на страница и го заместете с край на раздел, който започва на нова страница.

 1. Щракнете в раздел или изберете няколко раздела, в които искате номерирането да започне отново.
 2. В менюто Вмъкване изберете Номера на страници.
 3. Щракнете върху Формат.
 4. В полето Започни от въведете 1.

Включване на номерата на главите към номерата на страниците

Как?

 1. В менюто Формат изберете Водещи символи и номериране и след това изберете раздела Структурно номериран.
 2. Щракнете върху някой стил за номериране на глави (такъв, който съдържа текста "Заглавие 1," "Заглавие 2," и т. н.), а след това изберете OK.
 3. Ако създавате ново заглавие, въведете желания текст на номерираното заглавие и след това натиснете клавиша ENTER.
 4. За да добавите следващото номерирано заглавие, преминете към заглавието на следващата глава, щракнете върху стрелката до полето Стил на лентата с инструменти Форматиране и изберете стила на заглавие, който сте задали в стъпка 2.
 1. Ако документът съдържа раздели, щракнете в някой раздел или изберете няколко раздела, в които искате да добавите номерата на главите към номерата на страниците.
 2. В менюто Вмъкване изберете Номера на страници.
 3. Щракнете върху Формат.
 4. Поставете отметка в квадратчето Включи номер на глава.
 5. В полето Главата започва със стил щракнете върху стила за заглавия, използван за заглавията на главите.
 6. В полето Използвайте разделител щракнете върху знака, който искате да разделя номера на главата от номера на страницата.

 

Добавяне на номера на страници

Microsoft Word предлага два начина за добавяне на номера на страници. И в двата случая номерата на страниците се виждат в горния или долния колонтитул отгоре или отдолу на страницата.

Добавяне на основни номера на страници в горния или долния колонтитул

Добавяне на номера на страници и друга информация като дата или час

Забележка.   Номерът на страницата автоматично се вмъква на лявата граница на наборното поле на горния или долния колонтитул. За да преместите номера на страницата в центъра или вдясно, щракнете пред номера на страницата в изглед Горен и долен колонтитул и натиснете клавиша TAB.

Форматиране на номера на страници

Направете едно от следните неща:

Промяна на формата на номерата на страниците, напр., 1, i, или a

Забележка  Ако документът съдържа повече глави или раздели, може да започвате номерирането на страници от 1 за всеки раздел.

Промяна на шрифта и размера за номерата на страниците

 1. Как?
 1. Щракнете върху номера на страницата.

  Около номера на страницата се появява защрихована граница на рамка.

  Рамка около номер на страница

 2. Изберете номера на страницата вътре в защрихованата рамка.
 1. От лентата с инструменти Форматиране изберете име на шрифт в полето Шрифт Изображение на бутон или размер в пунктове от полето Размер на шрифта Изображение на бутон.


Премахване на номерата на редове

 1. Изберете изглед Оформление за печат.
 2. Ако документът съдържа раздели, щракнете в някой раздел или изберете няколко раздела, от които искате да премахнете номерата на редовете.
 3. От менюто Файл изберете Настройка на страницата и след това изберете раздела Оформление.
 4. В полето Приложи към изберете желаната опция.
 5. Изберете Номера на редове.
 6. Премахнете отметката в квадратчето Номериране на редовете.

Съвет  

Премахване на номера на страници

Как?

 1. Щракнете върху номера на страница, за да накарате рамката да се появи.

  Рамка около номер на страница

 2. Поставете показалеца върху границата на рамката, докато показалецът се превърне в четирипосочна стрелка, и след това щракнете, за да видите манипулаторите за оразмеряване на рамката.

  Манипулатори за оразмеряване на рамка около номер на страница

 3. Ако манипулаторите не се виждат, може би сте щракнали вътре в рамката, а не върху самата рамка.

 4. Натиснете клавиша DELETE.

  Забележки

 • Microsoft Word премахва автоматично номерата на страниците в целия документ. За да премахнете номерата на страници в част от документа, разделете документа на раздели и прекъснете връзката между тях.
 • Ако сте създали различни колонтитули за първата страница или за четните и нечетните страници, погрижете се да премахнете номерата на страниците от всеки различен колонтитул.


Показване или скриване на номера на първата страница

 1. Ако вашият документ е разделен на секции, щракнете в някоя секция или изберете няколко секции, в които искате да се показва или да се скрива номерът на първата страница.
 2. В менюто Вмъкване изберете Номера на страници.
 3. Поставете или премахнете отметка в квадратчето Показвай номера на първата страница.

 

Разполагане на номерата на страниците извън колонтитулите

Уверете се, че сте вмъкнали номерата на страниците с помощта на командата Номера на страници от менюто Вмъкване. Microsoft Word вмъква номерата на страниците в рамки, които можете да разположите навсякъде в страницата.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Колонтитули.
 2. Ако сте поставили номерата на страниците най-долу на страницата, щракнете върху Превключи между горен и долен колонтитул Изображение на бутон в лентата с инструменти Горне и долен колонтитул.
 3. Изберете рамката около номера на страницата.

Как?

 1. Щракнете върху номера на страницата, за да се покаже рамката.

  Рамка около номер на страница

 2. Поставете показалеца върху границата на рамката, докато се превърне в четирипосочна стрелка, и след това щракнете, за да видите манипулаторите за оразмеряване на рамката.

  Манипулатори за оразмеряване на рамката около номер на страница

 3. Плъзнете рамката и номера на страницата до новото място.

Забележки

 • Дори да преместите номерата на страниците извън областта на колонтитулите, те продължават да са част от колонтитула. Ако искате да редактирате или форматирате номерата на страниците, трябва да щракнете върху Горен и долен колонтитул в менюто Изглед.
 • Ако сте вмъкнали номера на страници с щракване върху Вмъкни номер на страница Изображение на бутон на лентата с инструменти Горен и долен колонтитул, Word ги вмъква като част от текста в колонтитула. Тогава те не са затворени в рамки и не можете да ги плъзгате на друго място.

 

Посочете начина на започване или повторно започване на номериране на страници

 1. Ако не сте направили все още това, вмъкнете нов раздел там, откъдето искате да започне номерирането на страниците.
 2. Как?

  1. Щракнете на мястото, където искате да вмъкнете знак за край на раздел.
  2. От менюто Вмъкване изберете Прекъсване.
  3. Под Типове нов раздел щракнете върху опцията, съответстваща на мястото, където искате да започва новият раздел.

   Забележка  Ако вече сте вмъкнали край на страница, за да започнете глава на нова страница, изтрийте края на страница и го заместете с край на раздел, който започва на нова страница.

 3. Направете някое от следните неща:


Номерирането на страниците започва с 1 след първата страница

Номерирането на страниците започва с номер, различен от 1

Започване на номерирането на страници от 1 за всяка глава или раздел


Прескачане на номера на специфични абзаци

 1. Изберете изглед Оформление за печат.
 2. Изберете абзаците, в които искате да прескочите номера на редове.
 3. От менюто Формат изберете Абзац и след това изберете раздела Нов ред и нова страница.
 4. Поставете отметка в квадратчето Без номера на редове.


Отстраняване на неизправности при номера на страници и номера на редове

Част от съдържанието на тази тема може да не е приложимо за някои езици.

Номера на страници

Не виждам номерата на страниците на екрана.

Не мога да променя или премахна някои номера на страници.

Номера на редове

Не виждам номерата на редовете на екрана или в печатната страница.

Word 2003 - номера на страници и линии

Коментари