JavaScript

Запознаване с JavaScript - част 1-ва

Запознаване с JavaScript - част 1-ва
(0 от 0 гласували)

 

 

Запознаване с JavaScript.

 

    Javascript е най-широко разпространеният език за програмиране в интернет, след HTML . Въпреки че го нарекох "език за програмиране", с негова помощ не се пишат програми, а скриптове които се вмъкват в HTML документа. В този смисъл JavaScript е език за писане на скриптове, докато JAVA  е език за програмиране. Освен съвпадението в част от името, двата езика нямат кой знае какви прилики, дори са разработени от различни корпорации ( JAVA е дело на SUN, a JavaScript е разработка на Netscape). JAVA е мощен език за програмиране не само на интернет приложения, но и на самостоятелни програми за различни платформи. Интернет приложенията на JAVA се наричат аплети. Те са файлове с разширение .class и се вмъкват в HTML документа между таговете <APPLET> и </APPLET>. Тук няма да се спираме подробно на JAVA аплетите.

Нека разгледаме възможностите на JavaScript, какво можете и какво не можете да правите с него :

  • Ефекти с изображения. Rollover ефекти, слайд шоу, и много други.
  •  Уравление на прозорци и рамки. Отваряне и затваряне на прозорци, задаване на размера на прозорец, управление на един прозорец от друг и т.н.
  • Разпознаване на типа на браузъра, операционната система, разделителната способност на екрана и дълбочината на цветовете.
  • Много други работи :-)

Какво не можете да правите с помощта на JavaScript :

  •  Не можете да записвате информация на сървъра (не можете да организирате форуми, да обработвате бази данни)

    JavaScript кода се вмъква в HTML документа между двойката елементи <SCRIPT> и </SCRIPT>. Когато срещне тагът <SCRIPT>, браузъра разбира че трябва да спре интерпретирането на HTML кода и да започне да обработва скрипта, намиращ се между <SCRIPT> и </SCRIPT>. Този скрипт не е задължително да бъде написан на JavaScript. Има и други езици за  писане на скриптове, например VBScript. Затова когато пишете отварящия таг за скрипт, трябва да укажете на браузъра на какъв език ще бъде скрипта. Ако този език е JavaScript трябва да напишете <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">. Нека да направим една уеб страница в която да вмъкнем JavaScript код, който да изписва на екрана "Здравей!"

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
javascript</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
   document.write("Здравей!")
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

   За Ваше улеснение от сега нататък ще изписваме HTML таговете с червени букви, а JavaScript операторите със сини.

    Препишете горния код в някой текстов редактор и запазете файла като javascript.html. След това го стартирайте с някой браузър.
    ! Някои по-стари версии на Netscape Navigator и Internet Explorer не разбират JavaScript. Затова трябва да скривате скрипта в HTML коментари <-- и //-->. Така по старите версии на браузърите ще помислят JavaScript кода за коментар и няма да съобщят за грешка.

    Ето как ще изглежда горния HTML документ, но със скрипт заграден с коментари :

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
javascript</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
   document.write("Здравей!")
    //-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

   Обърнете внимание, че JavaScript операторите се пишат с малки букви.
Горния пример не прави нищо особено. Той самоизписва на екрана надписа "Здравей!". Можете да форматирате текста, като в javascript кода вмъкнете html  таг:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
javascript</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
   document.write("<B>Здравей!</B>")
    //-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

    Така текста ще се покаже удебелен. Текстовете в javascript се изписват между кавички " и ".

Променливи

Променливите в javascript са от типа величини, които могат да променят стойността си. Другия тип величини са константите. Те никога не променят стойността си. В предишния пример текста "Здравей!" е константа. Нека да направим предния пример, като използваме променлива :

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
javascript</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
      greeting="Здравей!"
     document.write(greeting)
    //-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

Тук името на променливата е greeting, а стойноста и е "Здравей!". Така когато отпечатваме променливата greeting ние всъщност отпечатваме стойноста и "Здравей!".
    При формирането на имената на променливите в javascript трябва да се спазват някои правила. Името може да съдържа големи и малки латински букви, цифри, както и знака за подчертаване _. Всички останали символи са забранени. Имената на променливите трябва да започват винаги с буква или знак за подчертаване. Те не трябва да започват с цифра. Ето няколко правилни имена на променливи : greeting_card   greet2     _my_greeting
    Неправилни са : 123    var.2   greeting 3      -първата започва с цифра, втората съдържа непозволен символ точка, а в третата има интервал. Нека направим още един пример с променливи :

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
javascript</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
    a=5
    b=7
    greeting="Здравей!"
    document.write(greeting+a)
    document.write("<br>")
    document.write(a+b)
    //-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

    Тук имам три променливи, a, b и greeting. На първата променлива присвояваме стойност 5 (a=5) на втората 7 (b=7) а на третата "Здравей!" (greeting="Здравей!"). Тук е момента да ви обясня за типовете променливи. В общи линии те се разделят на целочислени, стрингови, булеви и други, които ще разгледаме по-нататък. Първите две променливи, a и b са от целочислен тип, защото на тях се присвояват цели числа. Третата променлива greeting е от стрингов тип. Към този тип променливи се присвоява някакъв текст (стринг) заграден с кавички или апострофи.
    С променливите могат да бъдат извършвани математически операции, като събиране, изваждане, умножение, деление и т.н. Нека се върнем на горния пример. В началото на всяка променлива присвояваме някаква стойност, на а=5, b=7 и greeting="Здравей!". В следващия ред от скрипта се извършва операцията събиране на две променливи и резултата се показва на екрана(document.write) Обърнете внимание, че първите две променливи които събираме са от различни типове, едната е от целочислен другата от стрингов тип. Когато се извършат математически операции в които участват променливи от различни типове и едната е от тип стринг, резултата винаги е от тип стринг. Така че събирането на двете променливи greeting и a ще доведе до резултат "Здравей!5". Събирането на целочислени променливи, както и на такива с плаваща запетая ( в математиката им казват "дроби" :-) води до резултат друго число, което означава, че събирането на a и b ще бъде равно на 12 (a=5, b=7, a+b=12). Запазете горния пример в отделен HTML документ и го стартирайте в браузъра. На екрана трябва да видите следното :

Здравей!5
12

Забележете че резултата от събирането на greeting и a е Здравей!5 , т.е. двете променливи се "слепват". Ако искате между тях да има интервал трябва да включите празен стринг "". Това са две кавички една след друга. Ако сега напишете document.write(greeting+""+a) резултата ще бъде Здравей! 5 с интервал между тях. Обърнете внимание на преминаването на нов ред - document.write("<br>"). Когато вътре в скрипта включите HTML таг, той се изпълнява.

 

 

 

Запознаване с JavaScript - част 1-ва

Коментари