HTML

Едно добро начало с HTML - част 5-та6

Едно добро начало с HTML - част 5-та
(0 от 0 гласували)

ФОРМУЛЯРИ

   Освен за показване на информация WEB страниците могат да служат и за събиране на информация от потребителя. Това става с така наречените формуляри. За съжаление езика HTML не ви позволява да управлявате информацията във формулярите, а само да ги разполагате на страницата си. Двойката елементи за разполагане на формуляри е <FORM></FORM>. Между тази двойка елементи могат да се разполагат неограничен брой формуляри. Всеки един формуляр се разполага с единичния елемент <INPUT>. Този елемент трябва задължително да съдържа двата атрибута NAME и TYPE. Атрибута NAME задава името на формуляра а TYPE видът му. Нека разгледаме различните стойност на TYPE.

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
forms</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM>
<INPUT NAME=
"form1" TYPE="text">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

Този HTML документ ще покаже на екрана следното текстово поле: 

Такъв тип едноредово текстово поле се задава със стойността на атрибута TYPE="text". Вие можете да променяте дължината на полето с атрибута SIZE. Ако пропуснете SIZE се показва поле с дължина 20 символа. По подразбиране полето се показва празно, но вие можете да  зададете някаква начална стойност на полето. Това става с атрибута VALUE. Нека направим едно текстово поле с дължина 50 символа и надпис в него "това поле съдържа текст и има дължина от 50 символа".

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
forms</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM>
<INPUT NAME=
"form2" TYPE="text" SIZE="40" VALUE="това поле съдържа текст и има дължина от 40 символа">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

 

Понеже текста който се показва е по-дълъг от 40 символа, последните няколко символа се скриват. Ако кликнете върху полето можете да местите видимата част на текста наляво и надясно с помощта на стрелките за движение от клавиатурата. Също така можете да напишете свой текст в полето. Ако текста който пишете е по дълъг от дължината на полето, той автоматично започва да се скролира наляво и разкрива новонаписаните символи. Опитайте! Можете да ограничите дължината на изписвания текст с атрибута MAXLENGHT. Например с MAXLENGHT="40" ограничавате надписа до 40 символа.

Друг параметър на атрибута TYPE е password. Той действа по същия начин като text, с изключение на това, че в полето не се показва самия текст, който въвеждате, а звездички.

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
forms</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM>
<INPUT NAME=
"form3" TYPE="password">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

Напишете нещо в това поле и ще видите как всеки символ се заменя със звездичка. Това е особено полезно, когато текста е някаква парола и не трябва да се вижда от хората около вас.

Друг тип формуляри са кутиите с отметки. Те се задават със стойността checkbox на атрибута TYPE.

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
forms</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM>
<INPUT NAME=
"form4" TYPE="checkbox" ><BR>
<INPUT NAME=
"form5" TYPE="checkbox"><BR>
<INPUT NAME=
"form6" TYPE="checkbox" CHECKED>
</FORM>
</BODY>
</HTML>

 Кутиите с отметки служат за избор на една или няколко възможности едновременно. Ако кликнете в кутията, отметката се появява. Ако кликнете повторно отметката изчезва. Можете да правите отметки в повече от една кутия. По пдразбиране кутиите с отметки се показват празни. Ако искате да се показва отметка в дадена кутия, използвайте атрибута checked.

    Подобни на кутиите с отметки са радиобутоните. Разликата е, че при радиобутоните може да бъде отметнат само един бутон. Когато изберете друг бутон, отметката в предишния изчезва. Особеното при радиобутоните е, че всички трябва да носят едно и също име, в случая NAME="R1". Радиобутон се създава с атрибута TYPE="radio".

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>radiobutton</TITLE>
<BODY>
<FORM>
<INPUT TYPE=
"radio" VALUE="V1" checked  NAME="R1"><BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="R1" VALUE="V2"><BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="R1" VALUE="V3">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

  Друг тип формуляри са бутоните SUBMIT и RESET. Когато се използват в комбинация с друг формуляр, тези два бутона съответно потвърждават или изчистват въведената информация. Вижте :

     Бутона RESET  изчиства полето, в случай че сте въвели нещо в него, а бутона SUBMIT потвърждава въведената информация. В случая при натискане на бутона SUBMIT няма да има ефект. Опитайте! Въведете нещо в полето и натиснете бутоните! Ето как изглежда HTML кода на горния пример :

<HTML
<HEAD>
<TITLE>submit and reset</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM >
<INPUT TYPE=
"text" NAME="T1" SIZE="20">
<INPUT TYPE=
"submit" VALUE="Submit" NAME="B1">
<INPUT TYPE=
"reset" VALUE="Reset" NAME="B2">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

   SUBMIT бутон се създава с атрибута TYPE="submit". Атрибута VALUE="Submit" задава какъв да бъде надписа на бутона. Можете да го промените по свое желание. За бутона RESET се ползва атрибута TYPE="reset". Останалите атрибути на RESET действат  аналогично с тези на SUBMIT.

   Можете да създадете формуляр във вид на многоредово поле с елемента <TEXTAREA>. Размера на полето се задава с атрибутите COLS и ROWS. COLS показва колко символа да е широко полето, в случая 30, а ROWS от колко реда да се състои, в случая 3. 

<HTML
<HEAD>
<TITLE>
textarea</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM >
<TEXTAREA ROWS=
"3" NAME="S1" COLS="30">textarea</TEXTAREA>
</FORM>
</BODY>
</HTML>

    Когато използвате елемента <TEXTAREA>, не се използва елемент <INPUT>. Текста, който се намира между  <TEXTAREA> и </TEXTAREA>,  се показва по подразбиране в полето. Ако пропуснете текста полето ще се покаже празно.

    Последния тип формуляри, който ще ви покажа са падащите менюта. Такъв вид формуляри се създават с елемента <SELECT>. Вижте : 

 

    Кликнете с мишката върху стрелката надолу и ще се покаже меню с 3 избора, избор 1, избор 2 и избор 3. Стойностите, които да се показват в менюто се задават с елемента <OPTION>. Вижте HTML кода на горния пример :

<HTML
<HEAD>
<TITLE>
drop-down menu</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM >
<SELECT SIZE=
"1"NAME="D1">
    <OPTION>
избор 1</OPTION>
    <OPTION>
избор 2</OPTION>
    <OPTION>
избор 3</OPTION>
</SELECT>
</FORM>
</BODY>
</HTML>

   Атрибута SIZE на елемента <SELECT> задава броя на редовете, които да се показват в менюто. Когато SIZE="1", тогава се наблюдава т.нар. падащо меню. Ако зададете стойност по-голяма от 1, тогава вече ще се показва вертикална превъртаща лента. Вижте горното меню, само че със стойност SIZE="5" :

 

РАМКИ


    Сигурно често сте виждали страници, които са разделени на отделни части. Такива части в езика HTML се наричат рамки(frames) или фреймове, ако предпочитате. Разделянето на рамки позволява да се показва различен html документ във всяка рамка, както и хиперлинкове от една рамка да се показват в друга. За да направите страница с рамки, трябва да създадете отделен html документ, чиято функция е да раздели страницата, да укаже в коя рамка кой друг html документ да се показва, да зададе хиперлинковете от една рамка да се показват в друга. Този html документ е по-различен от другите. Например тялото <BODY> при него е заменено с <FRAMESET>. Вижте един такъв html документ, който разделя страницата на 2 еднакви хоризонтални рамки. В първата рамка се показва страницата 1.html а във втората 2.html.

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
рамки</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="50%,50%">
    <FRAME NAME="first" SRC="1.html">
    <FRAME NAME="second" SRC=2.html">
</FRAMESET>
</HTML>

   Разделянето се задава от елемента <FRAMESET>. Той има 2 атрибута, ROWS и COLS. Първия задава хоризонтално разделяне, втория вертикално. Атрибутите ROWS и COLS имат параметри за височина и ширина  на рамката. Параметрите могат да се задават по три начина. Първия е в процент от размера на прозореца, при него след числото задължително се слага знака за процент %. В горния пример се ползва точно такова разделяне. Втория начин е в абсолютни единици - пиксели. Те се задават само с число без никакъв знак отзад. Например ROWS="200,300" разделя прозореца на 2 части, едната с височина 200 пиксела а другата 300. Третия начин е да се зададат относителни стойност. За целта се използва знака звездичка *. Например ROWS="*,3*"означава, че прозореца се разделя на две части, втората от които е три пъти по-голяма от първата. Параметрите се разделят със запетая и са заградени в кавички.Сега ще ви направя една такава страница, ще я разделя вертикално на 3 части, първата ще има ширина 100 пиксела, втората 30 процента от ширината на прозореца на браузъра, а третата ще заема всичкото свободно пространство, независимо колко е то. Понеже няма да задам да се отварят други страници във всяка рамка, те ще бъдат празни:

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
рамки</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET COLS="100,30%,*">
    <FRAME NAME="first" >
    <FRAME NAME="second">
    <FRAME NAME="third">
</FRAMESET>
</HTML>

    Натислете ТУК за да видите как изглежда такава страница. Всяка рамка се създава с  елемента <FRAME>. Чрез него се задават атрибутите на рамката. Един от тях е името и чрез атрибута NAME. Как се използва името ще обясня след малко. Друг атрибут на <FRAME> е SRC, следван от името на страницата която искате да се показва в тази рамка. Ако обърнахте внимание, след като страртирахте страницата в горния пример, всяка рамка си има някакъв ръб(border). Ако посочите с курсора на мишката върху ръба, кликнете върху него и докато държите натиснат бутона влачите мишката перпендикулярно на ръба, то размера на рамката се променя. Можете да забраните това с атрибура NORESIZE на елемента <FRAME>. Също така можете да зададете дебелината на ръба в пиксели с атрибута BORDER и цвета му с BORDERCOLOR на елемента <FRAMESET>. Нека направим предишния пример така, че да забраним промяната на размера на рамката и да направим ръба със син цвят и широк 6 пиксела.

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
рамки</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET COLS="100,30%,*" BORDER="6" BORDERCOLOR="0000FF">
    <FRAME NAME="first" NORESIZE>
    <FRAME NAME="second" NORESIZE>
    <FRAME NAME="third" NORESIZE>
</FRAMESET>
</HTML>

    Вижте как ще изглежда тази страница. Натиснете ТУК. Ако зададете BORDER="0" ръба на рамката няма да се вижда. Можете да задавате ширината и цвета на ръба на всяка рамка поотделно. Ширината се задава с атрибута FRAMEBORDER на елемента <FRAME>, а цвета с BORDERCOLOR.

   Рамките могат да се влагат една в друга. Например, можете да разделите страницата на две части хоризонтално, а долната част да разделите на още 2 и т.н.. Вижте как става:

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
рамки</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="100,*" >
    <FRAME NAME="first" NORESIZE>
        <FRAMESET COLS="20%,80%">
  
         <FRAME NAME="second" NORESIZE>
            <FRAME NAME="third" NORESIZE>
        </FRAMESET>
</FRAMESET>
</HTML>

    Така горната рамка е по цялата дължина на прозореца на браузъра и има ширина 100 пиксела, а долната е разделена на две вертинални части, съответно на 20 и 80 процента от ширината на прозореца. Натиснете ТУК за да видите тази страница. Ако искате можете да разделите страницата първо вертикално на две, като втората рамка я разделяте допълнително на две хоризонтални рамки:

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
рамки</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET COLS="100,*" >
    <FRAME NAME="first" NORESIZE>
        <FRAMESET ROWS="20%,80%">
  
         <FRAME NAME="second" NORESIZE>
            <FRAME NAME="third" NORESIZE>
        </FRAMESET>
</FRAMESET>
</HTML>

Вижте ТУК как изглежда. Сега нека направим една наистина работеща страница с рамки. Нека страницата да бъде от две рамки. Първата да се казва "menu" и да съдържа хиперлинкове до известни български сайтове. Втората рамка с име "main" ще бъде празна, като линковете от първата ще се показват във втората. За целта първо трябва да направим html документа който да се показва в първата рамка :

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
menu</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<A HREF=
"https://www.search.bg">search.bg</A><BR>
<A HREF="https://www.dir.bg">dir.bg</A><BR>
<A HREF="https://www.gyuvetc.bg">гювеч.бг</A>
</BODY>
</HTML>

   Запазете този файл като menu.html. Неговата функция е да ни препраща към сайтовете при кликване върху надписите search.bg , dir.bg и гювеч.бг . Този html документ ще се визуализира в лявата рамка. Дясната рамка първоначално ще я оставим празна. Нека сега да направим html документа който да раздели страницата на рамки :

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
frame</TITLE>
</HEAD>

<FRAMESET COLS="100,*" BORDER="0">
   
<FRAME NAME="menu" SRC="menu.html" TARGET="main">
   
<FRAME NAME="main">
</FRAMESET>
</HTML>

   Този html документ го запазете като frame.html. Чрез него разделяме страницата на две рамки вертикално. Едната е широка 100 пиксела, а втората заема останалата част от прозореца на браузъра. В първата рамка сме задали да се покаже файлът menu.html който направихме за тази цел по-горе. На тази рамка сме дали името "menu". Новото тук е атрибута <TARGET> на елемента <FRAME>. този атрибут показва на браузъра в коя точно рамка да се отварят хиперлинковете, които съдържа страницата в тази рамка. В този случай на втората рамка сме дали име "main"  и атрибута <TARGET> от първата рамка сочи именно към втората. Натиснете ТУК за да видите резултата.
    Понеже сме забранили да се показва ръба на рамките (BORDER="0"), тази страница ще изглежда сякаш няма рамки. Когато кликнете върху някой от хиперлинковете обаче, в дясната част на страницата(т.е. във втората рамка) ще се отваря съответния сайт.
    Ако страницата която се отваря в рамката е по-голяма от размера на самата рамка, браузъра по подразбиране показва хоризонтален или вертикален плъзгач(scrollbar) с помощта на който можете да разглеждате цялата страница. Този плъзгач излиза в дязната или долната част от рамката, или и в двете в зависимост от големината на страницата. Вие можете да определите дали този плъзгач да се показва или не с атрибута
SCROLLING на елемента <FRAME>. Този атрибут от своя страна има три параметъра. SCROLLING="yes" задължава рамката винаги да показва плъзгачите, независимо дали са нужни или не. SCROLLING="no" забранява показването им във всички случаи. Тази забрана обаче би била много неудобна ако страницата е по голяма от рамката, защото няма да можете да я видите цялата. SCROLLING="auto" е стойността по подразбиране. С параметър "auto" плъзгачите се показват само когато има нужда от тях. Сега нека направим една страница с две рамки. И в двете да се показва сайта на сърч.бг, само че в първата плъзгачите да са забранени, а във втората да се показват задължително.

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>
frame</TITLE>
</HEAD>

<FRAMESET COLS="50%,50%">
   
<FRAME NAME="search1" SRC="https://www.search.bg" SCROLLING="no">
   
<FRAME NAME="search2" SRC="https://www.search.bg" SCROLLING="yes">
</FRAMESET>
</HTML>

    Вижте ТУК как изглежда.

Какво научихте за рамките :

1. Рамките разделят страницата ви на отделни части, във всяка от които се показва друга страница.

2. Можете да задавате големината на рамката, дебелината и цвета на ръба, както и да забранявате или разрешавате промяната на размера на рамката.

3. Можете да насочвате хиперлинкове от една рамка да се показват в друга рамка.


Едно добро начало с HTML - част 5-та

Коментари