CSS

Всичко за CSS - част 2-ва6

Всичко за CSS - част 2-ва
(0 от 0 гласували)

Свойство: FONT-STYLE
Стойности:
normal;
italic;
oblique;

Свойството font-style oпределя стила на шрифта.Например:

 
<P style="font-style: normal">Нормален шрифт</P>
<P style="font-style: italic">Наклонен шрифт (italic)</P>
<P style="font-style: oblique">Шрифт oblique</P>
 

Нормален шрифт

Наклонен шрифт (italic)

Шрифт oblique

Свойство: FONT-WEIGHT
Стойности:
абсолютни величини;
числови стойности;

Определя дебелината на шрифта:

 
<P style="font-weight: bold">Удебелен шрифт</P>
<P style="font-weight: normal">Шрифт с нормална дебелина</P>
<P style="font-weight: 100">Тънък шрифт</P>
 

Удебелен шрифт

Нормален шрифт

Тънък шрифт

Могат да се зададат както абсолютни величини (normal, bold, bolder), така и числови стойности (100, 200, 300 и тн. 400 отговаря на normal, а 700 на bold).

Свойство: FONT-SIZE
Стойности:
абсолютни величини;
стойност спрямо предходния размер;
типографски величини;

Свойстовто определя дебелината на шрифта. Например:

 
<P style="font-size: x-large">Много голям шрифт</P>
<P style="font-size: 12pt">Шрифт с големина 12 пункта</P>
<P style="font-size: 12px">Шрифт с големина 12 пиксела</P>
<P style="font-size: larger">Шрифт, една степен по-голям от предходния</P>
 

Много голям шрифт

Шрифт с големина 12 пункта

Шрифт с големина 12 пиксела

Шрифт, една степен по-голям от предходния

Свойстовто font-size има много стойности. Вижте Речника за по-подробно описание. Най-общо стойностите се делят на три групи - абсолютни стойности, стойности спрямо предходния размер и типографски величини. Абсолютните стойности са фиксирани размери, които имат име. Например: xx-small, medium, large и тн. Под стойности спрямо предходния размер се разбира една степен по-голям или по-малък шрифт от предходния. Например, ако имаме шрифт 14 пункта, със стойността larger ще зададем шрифт с големина 15 пункта. Последната група от стойности е най-изпозваната. Това са типографски величини за определяне на размера. Например: pt (пунктове), px (пиксели), em (коефициент спрямо актуалния размер), проценти.

Свойство: TEXT-DECORATION
Стойности:
none;
underline;
overline;
line-through;
blink;

Това свойство добавя някои ефекти към текста. Например:

 
<P style="text-decoration: underline">Подчертан текст</P>
<P style="text-decoration: line-through">Зачеркнат текст</P>
<P style="text-decoration: none">Текст без декорация</P>
 

Подчертан текст

Зачеркнат текст

Текст без декорация

Всичките стойности са: none, underline, overline, blink, line-through. Някои от тях обаче не работят в Netscape. Това свойство е полезно ако искате да се отървете от досадното подчертаване на линковете. Например:

 
<А style="text-decoration: none" href="#">Неподчертан линк</A>
 

Неподчертан линк

В Internet Explorer дефинирането на стилове за линкове става по следния начин:

 
<STYLE type="text/css">
<!--
 
A:link { text-decoration: none }
A:visited { text-decoration: none }
A:hover { text-decoration: underline }
 
-->
</STYLE>
 

A:link определя свойствата само за линковете, отделно от <A></A> елемента. A:visited се отнася за посетените линкове, A:hover опредлея свойствата, когато минете с мишката върху линка (не работи в Netscape).

Свойства на CSS1

Tук ще изброя всички свойства и възможните им стойности, включени в CSS1, както и някои нововъведения в CSS2. За по-бърза навигация натиснете тук, за да изберете някое свойство.

Мерни единици
Background
Border
Clear
Color
Display
Float
Font
Height
Letter-spacing

 

Скрий менюто

 

Мерни единици, означения

 

Мерни единици, означения

Дължини

px

Пиксели.

ex

Височината на буквата х.

pt

Пунктoве. Величина за определяне размера на шрифта.

pc

Пики. 1pc отговаря на 12pt.

in

Цол ( на англ. инч ). 1in = 2,54cm.

cm

Сантиметри.

mm

Милиметри.

Проценти

Обозначават се със знак за процент след числото.

Цветове

Име

Име на цвета. Например red, gold, green.

Стойност

Например #FFFFFF ( виж HTML/Цветове ).

rgb

Според дяла на червеното, зеленото и синьото. Напр. rgb( 255,255,255 ).

URL

Комплексен Интернет-адрес. Например: { background: url("main.jpg") }.

 

Нагоре

 

Background

 

Background-color

Стойности

цвят

Цветът се задава чрез един от трите описани по-горе начини (вж. Мерни единици, означения).

transparent

Не се дефинира никакъв цвят.

Обяснение

Дефинира фоновия цвят на HTML-документа.

Пример

{ background-color: #606060 }

 

Background-image

Стойности

none

Отказ от фоново изображение.

URL

Адрес на файла за изобразяване (вж. Мерни единици, означения).

Обяснение

Зарежда фоново изображение за актуалния документ, което се установява върху нормалния фонов цвят.

Пример

{ backround-image: url("main_bg.jpg") }

 

Background-repeat

Стойности

no-repeat

Няма повторение на изображението. Графиката се представя еднократно.

repeat-x

Повторението е изключително хоризонтално.

repeat-y

Повторението е изключително вертикално.

repeat

Хоризонтално и вертикално повторение.

Обяснение

Определя дали фоновото изображение трябва да се повтаря или да се престави еднократно.

Пример

{ background-repeat: no-repeat }

 

Background-attachment

Стойности

scroll

Фоновото изображение се превърта с останалото съдържание на документа.

fixed

Изображението има фиксирана позиция и не се влияе от превъртането на съдържанието.

Обяснение

Определя дали фоновото изображения трябва да се фиксира неподвижно на своята позиция или не.

Пример

{ background-attachment: fixed }

 

Background-position

Стойности

проценти

Чрез процентна стойност - 0% 0%: горен, ляв ъгъл. 100% 100%: долен, десен ъгъл.

center

Центриране в средата на Web страницата.

top

Подравняване спрямо горния край на прозореца.

bottom

Подравняване спрямо долния край на прозореца.

left

Подравняване спрямо левия край на прозореца.

right

Подравняване спрямо десния край на прозореца.

Обяснение

Позиционира фоновото изображение чрез една X/Y-двойка стойности. Например left/top или 10%/30%.

Пример

{ background-position: 50% 50% }

Също така може да използвате и обобщеното свойство background, за да дефинирате всичките подсвойства едновременно. Например:

 
<STYLE type="text/css">
<!--
 
P { background: url("main_bg.jpg") blue 50% 50% no-repeat fixed }
 
-->
</STYLE>
 

Нагоре

 

Border

 

Border-top-width

Стойности

thin

Тънка линия.

medium

Средно дебела линия.

thick

Дебела линия.

дължина

Задава се дължина.

Обяснение

Определя ширината на горната част на рамката.

Пример

{ border-top-width: medium }

 

Border-bottom-width

Стойности

thin

Тънка линия.

medium

Средно дебела линия.

thick

Дебела линия.

дължина

Задава се дължина.

Обяснение

Определя ширината на долната част на рамката.

Пример

{ border-bottom-width: thin }

 


Всичко за CSS - част 2-ва

Коментари