JavaScript

Масиви6

Масиви
(6.0000 от 1 гласували)

Масиви

    Масивите са тип променливи, които съдържат множество елементи. Ето структурата на един масив:

masiv=new Array()

..където masiv е името на масива, а new Array() е начина на създаването му. По този начин създадохме празен масив с неопределен брой елементи. Вместо празни скоби, можем да зададем броя на елементите в масива:

masiv=new Array(10)

Броя на елементите винаги трябва да бъде цяло неотрицателно число. В горния случай създадохме масив с име masiv и  10 елемента със стойност NULL, т.е. празни. Ако не зададем предварително броя на елементите в масива, то това можем да направим по-късно, като задаваме стойност на всеки елемент поотделно. Самото индексиране на елементите става с квадратни скоби [ ], като броенето започва от нула. Така първия елемент в масив с десет елемента е masiv[0] а последния masiv[9]. Нека да създадем масив със седем елемента и да им дадем стойности дните от седмицата:

masiv=new Array(7)
masiv[0]="понеделник"
masiv[1]="вторник"
masiv[2]="сряда"
masiv[3]="четвъртък"
masiv[4]="петък"
masiv[5]="събота"
masiv[6]="неделя"

...същото нещо можем да направим по по-лесен начин:

masiv=new Array("понеделник",
"вторник",
"сряда",
"червъртък",
"петък",
"събота",
"неделя"
);

така вече всеки елемент от масива си има някаква стойност. Тези стойности могат да бъдат променяни свободно по всяко време, както и типа на променливата. Например ако напишем masiv[5]=122 шестия елемент ще бъде от целочислен тип, докато останалите ще са от стрингов тип.

Много лесен начин да си осигурите достъп до елементите на масива е, чрез използване на цикъл:

masiv=new Array("понеделник",
"вторник",
"сряда",
"червъртък",
"петък",
"събота",
"неделя"
);

for(i=0;i<7;i++) {
    document.write(masiv[i] + "
")
}

Този скрипт ще покаже на екрана всеки един елемент от масива, като след всеки ще минава на нов ред.

Масиви

Коментари