JavaScript

Булеви изрази. Условия6

Булеви изрази Условия
(0 от 0 гласували)

Булеви изрази. Условия.

Булевите изрази са операции за сравнение между две променливи. Резултатът от такова сравнение има само две стойност - true или false. Например при сравнение дали променливата а е по-голяма от променливата b се връща резултат true, ако е истина или false ако не е истина.
    Ето списък на булевите изрази:

x==y

ако x е равно на y стойноста е true

x!=y

ако x не е равно на y стойноста е true

x<y

ако x е по-малко от y стойноста е true

x<=y

ако x е по-малко или равно на y стойноста е true

x>y

ако x е по-голямо от y стойноста е true

x>=y

ако x е по-голямо или равно на y стойноста е true

!x

ако x е false, връща стойност true

x&&y

ако x и y  са едновременно true, връща стойност true

x||y

ако x и y  са едновременно false, връща стойност true

 Булевите изрази обикновено са част от операторите за условно изпълнение if...else...  Синтаксисът на условните оператори е следния:

if (условие)
    оператор1
        else
            оператор 2

Смисълът на този оператор е следния: Ако(if) е изпълнено условието, тогава се изпълнява оператор1, в противен случай (else) се изпълнява оператор 2.
    Нека сега да направим примера от предишната страница така, че да се проверява дали рожденната дата не е преди 1900 година и след 2000 година:

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>javascript</TITLE>
<HEAD>
<BODY>

<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--
    var year=prompt("Въведете година на раждане","1980")
        if (year<1900)
            document.write("На Вашата възраст не бих седял пред компютъра")
                else
                    if (year>2000)
                    document.write("Още нероден, а вече гений!!!")
        else   {
   
     old=2010-year
        document.write("През 2010 година Вие ще бъдете на "+old+" години")
}
//-->
</SCRIPT>

</BODY>
</HTML>

От примера виждате, че условните оператори могат да се влагат един в друг. Първо проверяваме дали въведената година не е по-малка от 1900 и ако е така, изписваме съответното съобщение. Ако условието не отговаря правим втора проверка дали годината е по-голяма от 2000. Ако това условие отговаря на истината се извежда друго съобщение. Ако не отговаря на истината се счита че годината е между 1900 и 2000 и се показва трето съобшение.
    Обърнете внимание, че ако операторите които се изпълняват след условието са повече от един се заграждат с фигурни скоби { }. Когато оператора е само един може и без скоби:

if (year<1900)
            document.write("На Вашата възраст не бих седял пред компютъра")

.....

if (year<1900)   {
            document.write("На Вашата възраст не бих седял пред компютъра")
            a=10
            document.write(a)
}

В някои случаи операторът else може да бъде пропуснат. Тогава скрипта ще се изпълни само ако е вярно поставеното условие, иначе няма да се изпълни.

var x=prompt("въведете положително или отрицателно число")
if (x<0) {
        x=-x
        }
document.write(x)

Този скрипт ви подканва да въведете положително или отрицателно число, след което прави проверка дали числото е отрицателно (x<0) и ако е така го преобразува в положително (x=-x  обръща знака на променливата x) и накрая го показва на екрана.


Булеви изрази. Условия

Коментари