HTML

Списъци6

Списъци
(0 от 0 гласували)

Списъци

Много често информацията, която имаме е добре да се покаже в списъчен вид с номера или без номера. HTML предлага следните маркери за неномериран (bulleted) списък:
<UL> </UL>
Те трябва да бъдат сложени извън елементите на списъка.

Маркер за нов елемент от списъка (и за номериран и за неномериран) се задава чрез:
<LI> </LI>

Вида на изброителя, който се поставя преди елементите за целия списък, се задава чрез опцията TYPE със стойности за запълнен кръг, празен кръг или квадрат съответно:
<UL TYPE= DISC>
          или    CIRCLE
          или    SQUARE
</UL>

Аналогично вид на изброителя може да се задава само на един елемент от списъка чрез опцията TYPE със съответните стойности:
<LI TYPE=  DISC>                  </LI>
          или    CIRCLE
          или    SQUARE
Ако не се зададе изрично нещо друго, за следващите елементи след него типът е такъв, какъвто се задава с този маркер.

За да създадем номериран списък, е необходимо да използваме маркерите:
<OL> </OL>
Също както за неномерирания списък те трябва да бъдат сложени извън елементите.

Можем да зададем типа на изброителя за целия списък с опцията TYPE със стойности: A за големи букви, a за малки букви, I за големи римски цифри, i за малки римски цифри, 1 за арабски цифри. Ако не се използва TYPE, номерирането е с арабски цифри.
<OL TYPE=A | a | I | i | 1>          </OL>

Както и за неномерирания списък можем да задаваме вида на изброителя и само за един елемент на списъка:
<LI TYPE=A | a | I | i | 1>    </LI>

Ако искаме номерацията на списъка да залочва с номер различен от стандартното 1, можем да използваме опцията START, която има числена стойност:
<OL START=x>                         </OL>

Можем да зададем номер на елемент чрез опцията VALUE с числена стойност:
<LI VALUE=x>

HTML предлага възможност за оформяне на специален вид списък с определения, които се появяват на екрана във форма подобна на подредбата в речник. Маркерите за създаване на такъв списък са:

<DL> </DL>
В списъка се включват елементи с по две части - термин и определение. Маркерите за всеки такъв елемент се включват между <DL> и </DL> и са следните:
     <DT> Термин </DT>
     <DD> Определение </DD>

Пример: 

Да създадем файл cp.html, който да съдържа номериран списък на преподавателите в училището. След това да добавим подсписъци на предметите, по които преподава всеки отделно.

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Списък на преподавателите в училище "Кирил и Методий" 
</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR=beige> 
<H3 ALIGN=CENTER>Списък на преподавателите в училище "Кирил и Методий" </H3> 
<OL>Преподаватели 
   <LI>Иван Петров</LI> 
   <LI>Димитрина Иванова</LI> 
   <LI>Елена Христова</LI> 
</OL> 
</BODY> 
</HTML> 

 

Допълнение

За да добавим подсписъци на всеки елемент е необходимо да направим т.нар. влагане на маркери. Спазва се правилото, че най-вътрешният маркер се затваря първи, след това следващите, като не се допуска прескачане. За по-лесно разграничаване съответната двойка маркери е с еднакъв отстъп навътре.
Правилно: <tag1> <tag2> <tag3> </tag3> </tag2> </tag1>
Неправилно: <tag1> <tag2> <tag3> </tag3> </tag1> </tag2>
 
Добавянето на подсписъци с предметите ще стане по следния начин:

Списъци

Коментари