Други

AutoCad 2002 - Чертане на геометрични примитиви.6

AutoCad 2002 - Чертане на геометрични примитиви
(0 от 0 гласували)

 

ЧЕРТАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ПРИМИТИВИ. ПОСТРОЯВАНЕ НА ТОЧКА. ЧЕРТАНЕ НА ОТСЕЧКА, ОКРЪЖНОСТ, ДЪГА.

 

Построяване на точка

 Функционален бутон
 Команден ред: Point

Меню: Draw --> Point
Точката може да бъде зададена чрез различни имена:
        Point - точка; Center - център; Corner - връх на ъгъл. Въвеждането става чрез мишката или клавиатурата. След въвеждането им върху екрана остава временен малък знак, който е само визуален. След изпълнение на командата Redraw този знак изчезва. Въвеждането на координатите на точки може да стане чрез:
       абсолютна координатна система - А(150,145) указват се абсолютните координати на точката като за координати 0,0 се приема долния ляв ъгъл.
     правоъгълна относителна координатна система - B(@50,30) правоъгълните относителни координати на точка се изразяват като разлика между техните абсолютни координати. Задават се чрез @ като @50,30 означава изместване на разстояние по Х 50 и по Y 30 от последната точка.    
      полярна относителна координатна система - C(@30<45) полярните относителни координати на точка се задават като радиус вектор и ъгъл - @30<45 означава на разстояние 30 под ъгъл 45°.

Първата точка винаги се задава чрез абсолютната координатна система, а следващите могат да се задават и чрез останалите!

 

Построяване Отсечки ( Line )

  Функционален бутон
  Команден ред: Line
 
Меню Draw --> Line

 

 

Command: Line

 • From point: - въвеждат се координатите на първата точка
 • To point: - въвеждат се координатите на втората точка. В командата Line са предвидени и следните опции
  - ако след съобщението "To point" се натисне "Enter" системата разбира, че началото на следващата отсечка е края на предната.
  - Close - затваря веригата с началната точка (последно въведената точка се свързва с първоначално въведената).

Въвеждаме началната точка на линията в абсолютни координати A(50,50) , следващата точка я задаваме чрез относителни координати B(@60,0) (на разстояние 60 по Х и 0 по Y от предишната точка). Следващата точка я задаваме чрез полярни координати C(@30<60) (разстояние 30 под ъгъл 60°). Четвъртата точка също е в полярни координати D(@15<120). И с въвеждането на "С" затваряме линията (свързваме последната точка с първата).

Command: Line

Specify first point: 50,50
Specify next point or [Undo]: @60,0
Specify next point or [Undo]: @30<60
Specify next point or [Close/Undo]: @15<120
Specify next point or [Close/Undo]: C

 

Построяване на окръжност (Circle)

Функционален бутон
Команден ред: Circle
Меню Draw --> Circle

Изобразяването на окръжност, като еднозначно определена се разглежда при задаване на следните параметри:

 • Center, Radius - център и радиус
 • Center, Diammeter - център и диаметър
 • 2 Points - две диаметрални точки
 • 3 Points - три точки лежащи на една окръжност
 • TTR ( Tangent, Tangent, Radius) - допирателна, допирателна и радиус - окръжност като допирателна на съществуващи обекти.

Построяване на окръжност по център и радиус:
    Въвеждаме координатите на центъра A(100,150) (X=100, Y=150) и

след това задаваме радиус на окръжността 20 (D=20) фиг.3.1а

Command: Circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 100,150
Specify radius of circle or [Diameter]: 20

Построяване на окръжност по център и диаметър:
    Въвеждаме координатите на центъра A(150,150) (X=150, Y=150) , въвеждаме "D" за диаметър и задаваме диаметъра на окръжността 50 (D=50) фиг.3.1б

Command: Circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 150,150
Specify radius of circle or [Diameter] <20.0000>: D
Specify diameter of circle <40.0000>: 50

Построяване на окръжност по две допирателни и радиус:
     Първо построяваме допирателните: Първа допирателна с координати 143,218 (начало) и 314,284 (край)

Command: Line
Specify first point: 143,218
Specify next point or [Undo]: 314,284
Specify next point or [Undo]:

Втора допирателна с координати 260,216 (начало) и 371,216 (край)

Command: Line
Specify first point: 260,216
Specify next point or [Undo]: 371,216
Specify next point or [Undo]:

След това задаваме командата Circle и въвеждаме "Т" за построяване на окръжност по две допирателни и радиус. С курсора посочваме линия 1 за първа допирателна, след това линия 2 за втора допирателна и въвеждаме 25 за радиус на окръжността фиг.3.1в

Command: Circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: T
Specify point on object for first tangent of circle:
Specify point on object for second tangent of circle:
Specify radius of circle: 25

Построяване на окръжност по две диаметрални точки:
     Въвеждаме "2P" за да укажем, че ще построяваме окръжност по две диаметрални точки след което въвеждаме координатите на първата точка A(80,340) и на втората точка B(95,327) фиг.3.2а

Command: Circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2P
Specify first end point of circle's diameter: 80,340
Specify second end point of circle's diameter: 95,327

Построяване на окръжност по три точки лежащи на нея:
      Въвеждаме "3P" за построяваме на окръжност по три точки лежащи на нея след което въвеждаме координатите на първата точка 135,340, на втората точка 130,333 и третата точка 150,337 фиг.3.2б

Command: Circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3P
Specify first point on circle: 135,340
Specify second point on circle: 130,333
Specify third point on circle: 150,337

 

Построяване на дъга (Arc)

 

 

Функционален бутон
Команден ред: Arc
Меню Draw --> Arc

Дъгите се чертаят по подразбиране в положителна за ъглите посока, т.е. обратно на часовниковата стрелка.

Command: ARC

Дъгите могат да се създават по няколко начина:

 • 3 Points - три точки
 • S,C,E (Start, Center, End) - начало, център, край;
 • S,C,A (Start, Center, Angle) - начало, център, ъгъл;
 • S,C,L (Start, Center, Length) - начало, център, дължина на хорда;
 • S,E,A (Start, End, Angle) - начало, край, ъгъл;
 • S,E,D (Start, End, Direction) - начало, край, посока;
 • S,E,R (Start, End, Radius) - начало, край, радиус;
 • C,S,E (Center, Start, End) - център, начало, край;
 • C,S,A (Center, Start, Angle) - център, начало, ъгъл;
 • C,S,L (Center, Start, Length) - център, начало, дължина на хорда.

Възможно е да се построи дъга от края на предишна като се избере

Меню Draw --> Arc --> Continue.

Построяване на дъга по три точки
       Въвеждаме координатите на началната точка от дъгата 3,60 след това координатите на втора точка от дъгата 10,70 и координатите на крайната точка от дъгата 20,70 фиг.4.1а.

Command: ARC
Specify start point of arc or [Center]: 3,60
Specify second point of arc or [Center/End]: 10,70
Specify end point of arc: 20,70

Построяване на дъга по начало, център, край
      Въвеждаме началните координати A(40,60) след това "С" за въвеждане на координатите на центъра на дъгата B(50,70) и крайна точка на дъгата с координати 60,60 фиг.4.1б.

Command: ARC
Specify start point of arc or [Center]: 40,60
Specify second point of arc or [Center/End]: C
Specify center point of arc: 50,70
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 60,60

Построяване на дъга по начало, център и ъгъл
       Начална точка A(90,60) втора точка с координати B(100,70). След това "А" за въвеждане на вътрешен ъгъл на дъгата и го задаваме 200° фиг. 4.1в.

Command: ARC
Specify start point of arc or [Center]: 90,60
Specify second point of arc or [Center/End]: C
Specify center point of arc: 100,70
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A
Specify included angle: 200

Построяване на дъга по начало, център и дължина на хорда
        Начална точка A(30,100), център с координати B(40,100). След това "L" за въвеждане на дължина на хордата фиг. 4.2 а.

Command: ARC
Specify start point of arc or [Center]: 30,100
Specify second point of arc or [Center/End]: C
Specify center point of arc: 40,100
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L
Specify length of chord: 15 - дължина на хордата

Построяване на дъга по начало, край и вписан ъгъл
      Начална точка A(70,90), крайна точка с координати B(80,100). След това "А" за въвеждане на вътрешен ъгъл на дъгата и го задаваме 90° фиг. 4.1 б. Ако ъгъла е положителен дъгата се изчертава по посока обратна на часовниковата стрелка, ако е отрицателен - по часовниковата стрелка.

Command: ARC
Specify start point of arc or [Center]: 70,90
Specify second point of arc or [Center/End]: E
Specify end point of arc: 80,100
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: A
Specify included angle: 90

Построяване на дъга по начало, край и направление
       Начална точка A(3,100), карйна точка с координати B(20,140). След
това "D" за въвеждане на направление по което ще тангира дъгата фиг. 4.2 в.

Command: ARC
Specify start point of arc or [Center]: 3,130
Specify second point of arc or [Center/End]: E
Specify end point of arc: 20,140
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: D
Specify tangent direction for the start point of arc: 290

Построяване на дъга по начало, край и радиус
        Начална точка A(60,130), край с координати B(80,140). След това "R" за въвеждане на радиус на дъгата фиг. 4.3 а.

Command: ARC
Specify start point of arc or [Center]: 60,130
Specify second point of arc or [Center/End]: E
Specify end point of arc: 80,140
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: R
Specify radius of arc: 20

Построяване на дъга по център,начало и край
        Център A(125,135), начало B(119,130) и край с координати C(125,143) фиг. 4.3 б.

Command: ARC
Specify start point of arc or [Center]: C
Specify center point of arc: 125,135
Specify start point of arc: 119,130
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 125,143

Построяване на дъга по център,начало и вписан ъгъл
        Център A(10,180), начало с координати B(10,170). След това "A" за въвеждане на вписан ъгъл и стойност на ъгъла 180° фиг. 4.3 в.

Command: ARC
Specify start point of arc or [Center]: C
Specify center point of arc: 10,180
Specify start point of arc: 10,170
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A
Specify included angle: 180

Построяване на дъга по център, начало и дължина на хордата
        Център A(40,180), начало с координати B(35,190). След това "L" за въвеждане на дължина на хордата на дъгата фиг. 4.4.

Command: ARC
Specify start point of arc or [Center]: C
Specify center point of arc: 40,180
Specify start point of arc: 35,190
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L
Specify length of chord: 15 - дължина на хордата на дъгата

AutoCad 2002 - Чертане на геометрични примитиви.

Коментари