Други

AutoCad 2002 - Видове използвани мрежи6

AutoCad 2002 - Видове използвани мрежи
(0 от 0 гласували)

 

Видове използвани мрежи

Невидима фиксираща мрежа (Snap)

 Команден ред: Snap

При въвеждането на графични примитиви, AutoCAD позволява техните точки да бъдат фиксирани в съответствие с една въображаема фиксираща мрежа. Въвежданите точки се прикрепват към възлите на тази фиксираща мрежа, по такъв начин потребителят ускорява процеса на въвеждането им, без да се пречи на точното им разполагане спрямо избраната координатна система.

Command: Snap
Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <10.0000>:
Spacing (X) - при въвеждане на число се определя стъпката наневидимата мрежа;
ON - включва фиксиращата мрежа;
OFF - изключва фиксиращата мрежа;
Aspect - дефиниране на различни стъпки на фиксиращата мрежа спрямо осите X/Y;
Rotate- завъртане на фиксиращата мрежа на определен ъгъл спрямо опрделена точка;
Style - поставяне на стандартен или изометричен стил на фиксиращата мрежа;
Type - вид на невидимата мрежа -полярна (polar) или правоъгълна (grid)
F9 - включва / изключва фиксиращата мрежа.

 Видима мрежа (Grid)

 Видима на екрана мрежа от точки, разположени на определено разстояние в границите на чертожната област, която служи на потребителя да се ориентира за реалните размери на обектите.

Command: Grid
Snap spacing (X) or ON/OFF/Snap/Aspect <5.0>
Spacing (X) - при въвеждане на число се определя стъпката на видимата мрежа, а при поставяне на символа Х след числото се определя кратността на стъпката спрямо тази от фиксиращата мрежа
ON - визуализира видимата мрежа;
OFF - изключва видимата мрежа;
Aspect - определяне на различни стъпки на видимата мрежа спрямо осите X/Y;
Snap - показва видимата мрежа със стъпка равна на фиксиращата мрежа.
F7 - включва / изключва видимата мрежа. Възможно е видимата и невидимата мрежи да са с различни стъпки по осите X и Y! На фиг.2.3.2а е показана видима мрежа със стъпка 10 по Х и Y, и невидима мрежа със стъпка 5 по X и Y.

Ортогонален режим на работа (Ortho)

 Когато този режим е включен се чертаят само вертикални и хоризонтални отсечки, а така също преместванията са само в тези две направления.

Command: Ortho
ON/OFF - включва / изключва ортогоналния режим на работа.
F9 - включва / изключва ортогоналния режим

AutoCad 2002 - Видове използвани мрежи

Коментари