Други

AutoCad 2002 - Оформяне на чертежите6

AutoCad 2002 - Оформяне на чертежите
(0 от 0 гласували)


 

Оформяне на чертежите

 

Граници ( Limits )

В двумерното пространство (2D - моделирането) чертожната област представлява правоъгълник, който се дефинира чрез координатите на долния ляв ъгъл и горния десен ъгъл. Задаването става чрез командата Limits. За граници на чертожната област се приемат големините на стандартните формати (А4; А3 и т.н.) определени от БДСISO5457.
Command: Limits
ON/OFF <Lower left corner> <0.0,0.0>
ON - включва проверката за вместване на въвежданите обекти в рамките на чертожната област;
OFF - изключва проверката;
Lower left corner - долна лява точка;
0.0,0.0 - текуща стойност
Upper right corner <420.0,297.0> - горна дясна точка.

Мерни единици ( Units )

Команден ред: Units
Меню Format -> Units
След въвеждането на командата се появява диалоговия прозорец на фиг.2.1.

1-Избор на линейни единици възможни са следните единици:

  • Scientific - научни
  • Decimal - десетични
  • Engineering - инженерни
  • Architectural - архитектурни
  • Fractional - дробни

2 и 4 - Точност (след десетичната запетая) на линейните и ъгловите единици
3- Избор на ъглови единици

  • Decimal Degrees - десетични градуси
  • Deg/Min/Sec - градус/минута/секунда
  • Grads - грaди
  • Radians - радиани
  • Serveyor's Units - геодезични

5- Ако е маркирано отчитането на ъгловите размери става по посока на часовниковата стрелка
6- Направление (Direction) - от тук се задава началото на отчитането на ъгловите единици. По подразбиране са приети началото на отчитането да е изток (East) или три часа по часовник - 3 o'clock

 

AutoCad 2002 - Оформяне на чертежите

Коментари