Други

AutoCad 2002 - Елементи на екрана.6

AutoCad 2002 - Елементи на екрана
(0 от 0 гласували)

 

 

Елементи на екрана.

 

 

По своята същност AutoCAD 2002 е 32-битово Windows приложение и прилича много на Microsoft Office по идентичност на бутони, менюта и диалогови прозорци. След стартиране на AutoCAD характерните елементи на екрана са седем (фиг.1.1):

прозорец за създаване на нов чертеж; 5-чертожна област; 6-команден ред; 7-инструментални ленти.
Заглавен ред / title bar / - Ивица,показваща името на чертежа, върху който се работи в момента. Бутоните от този ред имат следното предназначение:

- минимизиране на AutoCAD сесията до бутон;

- максимизиране прозореца на AutoCAD;

- затваряне на AutoCAD напълно.

Главно меню / menu bar /  - Съдържа всички основни менюта и бутоните за минимизиране, максимизиране и затваряне на чертожен файл. Всяко падащо меню се отваря с щракване на мишката, след предварително позициониране върху името или с клавишна комбинация Alt + подчертаната буква от името на менюто. При натискане на Alt+F се отваря меню File, а Alt+N - стартира команда New от меню File. В резултат се появява диалоговия прозорец Create New Drawing / фиг.2. /

Диалогов прозорец Create New Drawing - Предназначен е да помогне в създаването на нов чертеж.
Чертожна област / drawing area / - Мястото от екрана, където изображенията придобиват форма, като за всеки чертеж областта се настройва според критериите:
   -размер на границите на чертежа;
   -начин на долепване.
Ред за състоянието / status bar / - Намира се в най-долната част на екрана и дава следната информация за чертежа,който се създава:
    - текущи координати на курсора на мишката;
    - кои режими на работа са включени - долепване / snap / , мрежа / grid/, орто / ortho / и настройващи се екранни полета / tilemode /;
    - вид на чертежа - двумерен / papir space / или тримерен / model space/.
Ленти с инструменти / tools bar / - Наричат се още бутонни редове или иконни менюта. При задържане курсора на мишката върху бутон или икона от тези редове, в жълто поле се изписва името и кратко описание на функцията на посочения бутон / икона /. В реда за състоянието се появява по-подробно описание на тази функция. AutoCAD разполага със следните инструментални ленти, разположени в стартовия екран:
- Standart - Намира се под главното меню и чрез бутоните от този ред се стартират функции за управление на файловете, чертежите и изгледите.
- Object Properties - Разположена е под лентата Standart и чрез отваряне на падащите менюта се описват свойствата на създавания обект.
- Draw - Намира се в най-левия край на екрана. Тази лента съдържа бутони за чертане, чийто действие съвпада с команди от меню Draw. При създаване на нов чертеж тази инструментална лента се използва най-често.

- Modify - Разположена е до вертикалната лента Draw с бутони за модифициране, чийто действие съвпада с командите от менюто Modify. Използва се най-често при редактиране на чертежи.

  • Лентите с инструменти могат да се местят навсякъде по екрана, променяйки формата си и заемайки скачена или плаваща позиция според избраното място за ново разположение.
  • AutoCAD 2002 разполага със 26 инструментални ленти, които магат да се включат или изключат от менюто View чрез командата Toolbars. Повечето команди имат функционални бутони разположени в различните ленти с инструменти. На командите които нямат функционални бутони могат да се създадат такива от потребителя.

Команден ред / command line /  - Специфичен ред, който фигурира само в AutoCAD за разлика от другите Windows приложения / фиг.3 /. В него се попълва поредица от команди, подадени по един от следните два начина:
    - чрез избор на команда от дадено меню или бутонен ред;
    - чрез директно въвеждане от клавиатурата.


Фиг. 1.3

Съдържанието на командния ред може да се изведе в текстови прозорец чрез натискане на клавиша F2 /фиг.1.4/. Повторното му натискане скрива прозореца.


Фиг. 1.4

  • Всяка команда, въведена чрез клавиатурата на командния ред, за да се стартира е необходимо да се натисне клавиш Enter.
  • Повечето от командите предизвикват подканящо съобщение, след което се въвеждат нови команди, опции или стойности, последвани от натискане на клавиш Enter.
AutoCad 2002 - Елементи на екрана.

Коментари