задача с++

задача с++

Мнениеот stelito90 » 10 Юни 2013 22:23

Да се напише програма, която дефинира структура описваща списък автомобили с полета за всеки автомобил:
-марка
-кубатура на двигателя
-година на производство
-цена
-брой
Програмата да включва реализиращи следните действия:
1.въвеждане на данни за автомобила(1<=n<=30)
2.извеждане на данните за тези автомобили които имат цена по-голяма от 1000лв
3.сортиране на автомобила във възходящ ред по полето марка
4.извеждане на сортиран списък на всички автомобили


Спешно ми е :) Моля помагайте

stelito90
Нов
Нов
 
Мнения: 1
Регистриран на: 02 Юни 2013 21:53

Re: задача с++

Мнениеот ndoe » 10 Юни 2013 23:10

Дано да ти свърши работа ;]

Код: Избери целия код
#include<iostream>
#include<cstring>

using namespace std;

// Константи за формата да датата
const short unsigned int YMD_FORMAT = 1; // yy.mm.dd
const short unsigned int DMY_FORMAT = 2; // dd.mm.yy


// Константи с кодове класа автомобил
const short unsigned int KLAS_SMAL    = 1;
const short unsigned int KLAS_COMPACT = 2;
const short unsigned int KLAS_MIDDLE  = 3;
const short unsigned int KLAS_WAN     = 4;
const short unsigned int KLAS_JEEP    = 5;

// Константи указващи кода на функцията за сравнения
const short unsigned int CMP_BY_MARK = 1;
const short unsigned int CMP_BY_KLAS_AND_DATE = 2;

// Помощни функции
/* Намира класа автомобил по зададен код
   Връща указател към низа klasName
*/
char *getKlasName(char *code, char *klasName);
/* Намира годината на внос по зададен код
   Връща указател към низа year
*/
char *getDateByCode(char *code, char *date, unsigned short int format);


// Структура описваща автомобил от автопарка
struct Mobile {
    // Марка на колата
    char mark[41];
    // Цвят на колата
    char color[21];
    // Цена за наемане
    double price;
    // Код на колата
    char code[9];
};

/* Въвежда автомобил */
void inputMobile(Mobile & mobile);
/* Извежда автомобил на екрана */
void displayMobile(Mobile mobile);
/* Проверява дали дадения автомобил съдържа в името си BMW или AUDI и
   дали и НЕ е върнат на 14.08.2008 */
bool checkMobile(Mobile mobile);


// Структура описваща автомобилите в автопарка
struct MobilesList {
    int count;
    Mobile mobiles[200];
};

/* Инициализира списъкът с автомобили */
void initMobilesList(MobilesList & list);
/* Добавя автомобил към списъка */
void addMobileToMobilesList(MobilesList & list, Mobile mobile);
/* Въвежда списък с автомобили */
void inputMobilesList(MobilesList & list);
/* Извежда списъкът с автомобили на екрана */
void displayMobilesList(MobilesList const & list);
/* Връща подсписък по зададените критерии от т. 3 */
MobilesList getMobilesSublist(MobilesList const & list);
/* Връща средната наемна цена на всички джипове */
double getAverageMobilesPrice(MobilesList const & list, int klasType);
/* Сортира списъка, като указва коя функция за сравнение да се извика.
   (По принцип се реализира чрез указател към тип функция)
*/
void sortMobilesList(MobilesList & list, int cmpFunc);
/* Сравнява два автомобила по марка (лексикографски) */
int cmp_by_mark(Mobile mobile1, Mobile mobile2);
/* Сравнява два автомобила по клас и по дата  */
int cmp_by_klas_and_date(Mobile mobile1, Mobile mobile2);int main()
{
    MobilesList mobilesList, subMobilesList;
    double minAveragePrice;

    // Въвеждат се и се обработват 3 автосалона
    for( int i=1; i<=3; i++) {

        std::cout << "Firm " << i << ".\n"
                  << "-------------------\n\n";


        // Инициализира празен списък от автосалон
        initMobilesList(mobilesList);

        // Въвежда се списъкът от автосалона
        std::cout << "[ Input mobiles ] \n\n";
        inputMobilesList(mobilesList);

        // Извежда се списъкът от автосалона сортиран по марка
        std::cout << "[ List of mobiles ] \n\n";
        sortMobilesList(mobilesList, CMP_BY_MARK);
        displayMobilesList(mobilesList);

        // Намира списък с автомобилите от точка 3
        std::cout << "[ List BMW and Audi mobiles to return at  14.08.2008 ] \n\n";
        subMobilesList = getMobilesSublist(mobilesList);
        sortMobilesList(subMobilesList, CMP_BY_KLAS_AND_DATE);
        if( subMobilesList.count > 0) {
            displayMobilesList(subMobilesList);
        }
        else {
            std::cout << "Not found mobiles!\n";
        }

        double avgPrice;
        avgPrice = getAverageMobilesPrice(mobilesList, KLAS_JEEP);
        std::cout << "[ Average price of jeeps ]" << avgPrice << std::endl;

        if( 1 == i ){
            minAveragePrice = avgPrice;
        }
        else if(avgPrice < minAveragePrice){
            minAveragePrice = avgPrice;
        }

        std::cout << std::endl;
    }

    cout << "Min jeep average price: " << minAveragePrice << std::endl;

    return 0;
}/* Намира класа автомобил по зададен код
   Връща указател към низа klasName
*/
char *getKlasName(char *code, char *klasName)
{
    unsigned short int klasCode;
    klasCode = code[1]-'0';

    switch(klasCode) {
        case KLAS_SMAL    :
            strcpy(klasName, "malak"); break;
        case KLAS_COMPACT :
            strcpy(klasName, "kompakten"); break;
        case KLAS_MIDDLE  :
            strcpy(klasName, "sreden"); break;
        case KLAS_WAN     :
            strcpy(klasName, "van"); break;
        case KLAS_JEEP    :
            strcpy(klasName, "jeep"); break;
    }

    return klasName;
}

/* Намира годината на внос по зададен код
   Връща указател към низа year
*/
char *getDateByCode(char *code, char *date, unsigned short int format=DMY_FORMAT)
{
    unsigned short int positions[3] = {2,4,6};
    if( YMD_FORMAT==format ){
        positions[0] = 6;
        positions[1] = 4;
        positions[2] = 2;
    }

    char *p=(char *)date;
    unsigned short int pos;
    for(int i=0; i<3; i++){
        pos = positions[i];
        *p++=code[pos];
        *p++=code[pos+1];
        *p++='.';
    }
    *p='\0';

    return date;
}/* Въвежда автомобил */
void inputMobile(Mobile & mobile)
{
    std::cout << "Mark: ";
    std::cin.getline(mobile.mark, 41);

    std::cout << "Color: ";
    std::cin.getline(mobile.color, 21);

    std::cout << "Price: ";
    std::cin >> mobile.price;

    std::cout << "Code: ";
    std::cin >> mobile.code;
    cin.get();
}

/* Извежда автомобил на екрана */
void displayMobile(Mobile mobile)
{
    char buff[256];
    std::cout << mobile.mark << ", ";
    std::cout << getKlasName(mobile.code, buff) << ", ";
    std::cout << mobile.color << ", ";
    std::cout << mobile.price << ", ";
    std::cout << getDateByCode(mobile.code, buff) << std::endl;
}

/* Проверява дали дадения автомобил съдържа в името си BMW или AUDI и
   дали и НЕ е върнат на 14.08.2008 */
bool checkMobile(Mobile mobile)
{
    // Ако не съдържа нито Audi нито BMW  в името си се връща false
    if( NULL==strstr(mobile.mark, "Audi") && NULL==strstr(mobile.mark, "BMW") ) {
        return false;
    }

    char date[20];
    getDateByCode(mobile.code, date, DMY_FORMAT);
    if( 0 != strcmp(date, "14.08.2008") ) {
        return false;
    }

    return true;
}/* Инициализира списъкът с автомобили */
void initMobilesList(MobilesList & list)
{
    list.count = 0;
}

/* Добавя автомобил към списъка */
void addMobileToMobilesList(MobilesList & list, Mobile mobile)
{
    list.mobiles[list.count++] =  mobile;
}

/* Въвежда списък с автомобили */
void inputMobilesList(MobilesList & mobiles)
{
    int cntMobiles;
    do {
        std::cout << "Input mobiles count: ";
        std::cin >> cntMobiles;

        if(cntMobiles> 0 && cntMobiles<=200 ) break;

        std::cout << "Count must be in interval [1, 200]! " << std::endl;
    }
    while(true);
    std::cin.get();

    Mobile mobile;
    for(int i=0; i<cntMobiles; i++){
        std::cout << "Input mobile " << (i+1) << ":\n\n";
        inputMobile(mobile);
        addMobileToMobilesList(mobiles, mobile);
        std::cout << std::endl;
    }
}

/* Извежда списъкът с автомобили на екрана */
void displayMobilesList(MobilesList const & list)
{
    for(int i=0; i<list.count; i++) {
        displayMobile(list.mobiles[i]);
    }
    std::cout << std::endl;
}

/* Връща подсписък по зададените критерии от т. 3 */
MobilesList getMobilesSublist(MobilesList const & list)
{
    MobilesList foundMobiles;
    initMobilesList(foundMobiles);

    for(int i=0; i<list.count; i++){
        if( true == checkMobile(list.mobiles[i]) ){
            addMobileToMobilesList(foundMobiles, list.mobiles[i]);
        }
    }

    return foundMobiles;
}

/* Връща средната наемна цена на всички автомобили от даден клас (джипове) */
double getAverageMobilesPrice(MobilesList const & list, int klasType=KLAS_JEEP)
{
    double totalPrice=0.0;
    int klas, cnt=0;
    for(int i=0; i<list.count; i++){
        klas = list.mobiles[i].code[1]-'0';
        if( klasType == klas ){
            totalPrice+=list.mobiles[i].price;
            cnt++;
        }
    }

    if(0 == cnt) return 0.0;

    return totalPrice/cnt;
}

/* Сортира списъка, като указва коя функция за сравнение да се извика.
   (По принцип се реализира чрез указател към тип функция)
*/
void sortMobilesList(MobilesList & list, int cmpFunc=CMP_BY_MARK)
{
    Mobile tmpMobile;
    int pos, cmp;
    for(int i=0; i<list.count-1; i++) {
        pos = i;
        for(int j=i+1; j<list.count; j++) {

            switch(cmpFunc){
                case CMP_BY_MARK :
                    cmp = cmp_by_mark(list.mobiles[j], list.mobiles[pos]);
                    break;
                case CMP_BY_KLAS_AND_DATE :
                    cmp = cmp_by_klas_and_date(list.mobiles[j], list.mobiles[pos]);
                    break;
                default :
                    cmp=0;
            }

            if( cmp < 0 ){   pos = j; }
        }

        if( pos != i ) {
            tmpMobile = list.mobiles[i];
            list.mobiles[i] = list.mobiles[pos];
            list.mobiles[pos] = tmpMobile;
        }
    }
}

/* Сравнява два автомобила по марка (лексикографски) */
int cmp_by_mark(Mobile mobile1, Mobile mobile2)
{
    return strcmp(mobile1.mark, mobile2.mark);
}

/* Сравнява два автомобила по клас и по дата  */
int cmp_by_klas_and_date(Mobile mobile1, Mobile mobile2)
{
    char date1[20], date2[20], tmp1[20], tmp2[20];
    getDateByCode(mobile1.code, tmp1, YMD_FORMAT); // Връща yy.mm.dd
    getDateByCode(mobile2.code, tmp2, YMD_FORMAT); // Връща yy.mm.dd

    // Преобразува от yy.mm.dd до yyyy.mm.dd
    if( tmp1[0] <= '1' ) strcpy(date1, "20");
    else strcpy(date1, "19");

    if( tmp2[0] <= '1' ) strcpy(date2, "20");
    else strcpy(date2, "19");

    strcat(date1, tmp1);
    strcat(date2, tmp2);

    if( '0' == date1[0] ) {
        if( '0' == date2[0] ) return strcmp(date1, date2);
        else return 1;
    }
    else {
        if( '0' == date2[0] ) return -1;
        else return strcmp(date1, date2);
    }
}
Аватар
ndoe
Нов
Нов
 
Мнения: 33
Регистриран на: 17 Сеп 2010 18:46
Местоположение: гр. София


Назад към C / C++

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

  • Реклама
cron