Други

Видове борсови поръчки

Видове борсови поръчки
(0 от 0 гласували)

ВИДОВЕ БОРСОВИ ПОРЪЧКИ

 

   В зависимост от инвестиционните цели, състоянието на пазара и риска, който могат да поемат индивидуалните инвеститори могат да направят следните основни видове поръчки:

   • Пазарна поръчка - брокерът е задължен да купи или да продаде по най-добрата цена на борсовия пазар в момента на получаване на поръчката.

   • Лимитирана поръчка – поръчка за покупка или продажба на определено количество ценни книжа при посочена пределна цена. Изпълнението на тази поръчка се извършва при появата на

определената от клиента цена или по-добра от нея.

Лимитираните поръчки могат да бъдат:

-           валидни до отмяна – поръчки, които се пренасят от една борсова сесия към следващата, докато не бъдат отменени, но за не по-дълго време от 14 борсови сесии;

      -       еднократни – поръчки валидни само за една сесия;

      -       моментални – поръчки, валидни за момента на въвеждане.


Видове борсови поръчки

Коментари