Български език

Какво трябва да знаете за есето

Какво трябва да знаете за есето
(0 от 0 гласували)

Какво трябва да знаете за есето, преди да пристъпите към неговото създаване

 Есето е текст и притежава основните признаци на текста – информативност, смислово и стилове единство, езикова свързаност, завършеност.

 Есето е предимно текст разсъждение. Описанието и повествованието могат да присъстват като елементи на текста (примери, аргументи), но той основно се изгражда като размисъл по зададената тема.

 Есето е лична и оригинална интерпретация на темата. То е израз на една идея без претенции за всеобхватност на изложението и изчерпване на проблема.

 Есето има свободна композиция. За разлика от литературно- научното съчинение при есето невинаги се обособяват отделните композиционни елементи увод, изложение и заключение. Но за да спази принципите на текста, есето трябва да притежава начало, същинска част и финал, които да отразяват и защитават съответното разбиране на автора за структурирането на конкретната работа. Желателно е композицията да бъде предварително решена, обмислена и изградена в процеса на писането като адекватен израз на идеята на текста.

 Есето е издържано в индивидуалния образен стил на пишещия.В зависимост от темата и нейната интерпретация то може да редува и съчетава елементи на научност, публицистичност, художественост, но винаги е стилово единно, подчинено на авторовата чувствителност, въображение и темперамент.

 Есето е израз на културата на своя автор. Колкото по-богат е неговият език, толкова повече възможности, умения и знания разкрива. Допустимо е използването на различни изразни средства, стига то да не е самоцелно, стига да бъде намерена мярата между многообразие и пренатрупване, между оригиналност и оригиналничене.

 Есето винаги съдържа елементи на игра. Дори когато разсъждава за познати и обикновени явления, то прави необикновени асоциации и достига до неочаквани изводи открития.

 Есето трябва да бъде подчинено на граматическите, на правописните и на пунктуационните правила на българския книжовен език. 

Какво трябва да знаете за есето

Коментари