Литература

План за трансформиращ преразказ със смяна на гледната точка

План за трансформиращ преразказ със смяна на гледната точка
(0 от 0 гласували)

 

Трансформиращ преразказ със смяна на гледната точка

 

1. Особености:

 • преразказва се в 1 л. ед.ч., основно глаголно време- минало св.време-„АЗ РЕШИХ”, спомагателни времена-мин. несв.вр., минало предварително време-за минали действия, бъдеще време в миналото-за бъдещи действия
 • подбират се епизоди от текста, в които участва героят или е пряк свидетелна случващото се
 • трансформира се преразказът така, че текстът да се предаде през погледа на героя-той има сведения само за себе си и за онези неща, които може да види, чуе и усети
 • изисква се осмислянето на случващото се само от позицията на героя; възможно е да се поставят различни акценти, които зависят от личното мнение на героя или от оценката му за случващото се
 • в резултат на това може да се стигне до промени както в подредбата на сюжета,така и в цялата постройка на текста
 • преценяват се епизодите по степен на важност-могат да се разместятотделни епизоди и да бъдат изпуснати някои.

2. Изготвя се план на текста в зависимост от дидактическата задача

 • епизоди, в които героят не участва и не е свидетел- не се предават
 • възможни са промени в строежа -може да е необходимо въведение, което да не променя съдържанието на оригиналния текст и в което героят да се представя
 • възможно е преподреждане на епизоди според тяхната хронология

3. Общи изисквания за преразказа :

 • не се променя съдържанието на оригиналния текст
 • не се допускат лични преценки и коментари
 • пряката реч се преобразува в непряка
 • спазва се едно основно глаголно време
 • съдържанието на текста се предава със свои думи
 • преразказът трябва да е смислово свързан, логичен, последователен и завършен текст
 • употребяват се стилово уместни думи и изрази; използват се подходящи синоними при замяна на думи и синтактични конструкции, специфични за езика на писателя
 • спазват се изискванията за графично оформление на писмения текст-открояване на абзаците, ясна графика на буквите, отделяне на думите,четливо оформяне на редакциите
 • не се допускат отклонения от книжовната, лексикална, граматична, правописна и пунктуационна норма
План за трансформиращ преразказ със смяна на гледната точка

Коментари