Изпити

Финансов мениджмънт

Финансов мениджмънт
(0 от 0 гласували)

 Финансов мениджмънт - основни понятия


Анюитетът е :

           финансов актив

Акционерният капитал е:

              основният капитал на дружеството

Акциите се отразяват в счетоводния баланс:

              по техния номинал

Амортизацията се отразява в:

              отчета за приходите и разходите

Бъдещата стойност на един паричен поток е:

              нарасналата стойност на сега спестения паричен поток след n периода при лихвен процент i

Бруто инвестициите са:

              обхващащи всички капиталови разходи

Бюджетирането представлява:

              комплекс от действия за подготовка и изпълнение на бюджети, равносметка за изпълнението им и контрол върху бюджетния процес

В процеса на функциониране на капитала финансовият мениджър трябва да притежава умения за:

              своевременно получаване на приходите; възстановяване на разходите; оптимизиране размера и структурата на средствата, вложени в краткотрайни активи

В актива на баланса капиталът се представя:

              според изпълняваната от него функция в стопанската дейност

В отчета за приходите и разходите се включват:

              продажбите и в брой, и на кредит

Величината на риска, свързан с една инвестиция, произтича от:

              несигурността, свързана с очакваната възвръщаемост от направената инвестиция

Влагането /инвестирането/на капитала се изразява в:

              използване на капитала за набавяне на дълготрайни и краткотрайни активи

В раздела на дългосрочните пасиви се показват:

              източници на финансиране , които не трябва да бъдат покривани през настъпващата година

Вътрешният растеж на фирмата се свежда до:

              намаляване на разходите в различните им аспекти за единица краен резултат от дейността

Икономическата рентабилност характеризира:

              ефективността от използването на инвестирания брутен капитал в предприятието

Инвестирането е:

              процес на употреба на капиталите на фирмата

Капиталовата структура е:

              съвкупност от източниците за дългосрочно финансиране и съотношението между тях

Коефициентът на обща ликвидност е отношение:

              краткотрайните активи към краткосрочните пасиви

Коефициентът на обща ликвидност е критерий:

              за способността на предприятието да посреща краткосрочните си задължения

Критичната точка на капиталовата структура по отношение на брутната печалба с лихви настъпва:

              когато чистият доход на една акция при финансиране с обикновени акции се изравни с чистия доход на една акция при финансиране с облигации

Към външните източници за финансиране се отнасят:

              привлечените от фирмата средства било чрез емисия на акции, било чрез заеми в различна форма

Към основните направления на финансовата политика се отнасят:

              дивидентната политика на фирмата

Към стратегическите решения във финансовото управление на фирмата се отнасят:

              решенията за финансиране

Ликвидността на фирмата се определя:

              от способността и да посреща текущите си плащания към кредиторите

Методът средна норма на дохода е:

              статичен метод за инвестиционен избор

Наклонът на кривата на паричните приходи от продажби се определя от:

              постоянните разходи

Нето оборотният капитал е:

              тази част от краткотрайните активи, която се финансира от дълготрайни източници

Основа на финансирането на поддръжката са:

              амортизациите и провизиите за обезценка на запаси, разходи и рискове

Осъществяването на един инвестиционен проект е целесъобразно от финансова гледна точка, когато:

              чистата осъвременена стойност е достатъчна да покрие краткосрочните задължения на предприятието

Печалбата:

              е най-важната цел на бизнеса

Показателите за вземанията и погасяване на задълженията към доставчиците се използват за:


             анализ на продължителността на уреждане на неговите разчети


Правилото, свързано с т.нар. хоризонтална структура на баланса гласи, че:

              дълготрайните активи трябва да се придобиват за сметка на собствен капитал и дългосрочни кредити

При оперативния лизинг:

              лизингополучателят наема и експлоатира дълготрайни активи и поема инвестиционния риск и грижата за поддържане на наетите машини и съоръжения

При сложното декурзивно олихвяване лихвата се получава:

              след изтичане на периода или след получаване и ползване на заема

При обикновените акции доходът е:

              не е гарантиран и се изплаща след този по привилегированите акции

Принципът на минимално финансово равновесие изисква:

              оборотните активи да се финансират изцяло чрез собствен капитал

Продажбите на кредит:

              се отразяват позитивно върху финансовото състояние на фирмата

Разполагаемото нетно самофинансиране се формира на основата на:

              самофинансирането на поддръжката и растежа плюс диви

Решенията за инвестиране са от областта на :

              стратегическите решения при финансовото управление

Собственият капитал на дружеството включва:

              основния / акционерния/ капитал, резервите, не разпределената печалба или непокритата загуба

Съставните части на богатството са:

              реални, финансови и ликвидни активи

              всички изброени

Финансовият мениджър трябва да решава следните проблеми:

              за осигуряване на капитал за дейността на фирмата

Финансовият лост намира изражение в:

              промяна на нормата на възвръщаемост в резултат на промени в... структурата на собствения капитал

o             промяна на нормата на възвръщаемост в резултат на промени в.... структурата на активите

...капиталовата структура

Финансовата рентабилност може да се представи като:

              произведение на икономическата рентабилност и финансовия лост

Финансирането на фирмата се изразява в:

              правилна употреба на капиталите на фирмата

Цената на финансиране чрез облигации по принцип е:

              по-ниска от тази на финансиране чрез акции

              най- весока

Чрез рентабилността се измерва:

              степента на доходност на бизнеса

Финансов мениджмънт

Коментари