Български език

Граматична оформеност

Граматична оформеност
(0 от 0 гласували)

Граматична оформеност

1. Четвъртият основен структурен признак на изречението е неговата граматична оформеност. Всяко изречение има воя граматична структура, своя граматична организация, чрез която то принадлежи към определен синтактичен тип. Синтактичната структура на изреченията се обуславя от вътрешните закони на даден език, от системата му. Думите в изречението се намират в различни синтактични отношения, в различни синтактични позиции, те се подчиняват на принципа на съчинението или на принципа на подчинението. Съчинителното отношение в българския език се изразява с помощта на словореда, безсъюзно или чрез съчинителни съюзи. Подчинителното отношение се изразява чрез синтактично съгласуване, управление, прилагане, или предложно свързване. Ако разгледаме изречението Една лека и чудна детска усмивка бе замръзнала на устните му (Елин Пелин), ще видим, че думите една лека и чудна детска са определения на подлога усмивка и се съгласуват с него по род и число. Сказуемото бе замръзнала също така се съгласува по род и число с подлога усмивка, обстоятелственото пояснение на устните е предложно свързано със сказуемото, а несъгласуваното определение му е приложено към обстоятелството на устните. Това са признаци, които характеризират синтактичната организация на това изречение, те са формални признаци.

2. Словоредът също така принадлежи към формалните признаци на изречението спомагат за неговото граматично оформяване. Всеки език има установен ред, по който думите се свързват и нареждат, за да образуват изречение. Словоредът в българския език е сравнително по-свободен и затова има многобройни вариации. Въпреки това той е подчинен на определени закономерности, от които зависи правилното и точно изразяване на мисълта. И тук свободата се свързва с необходимостта по един и същ начин да се нареждат думите в изречението, защото езикът е обществено обусловен и за целите на общуването са необходими еднакви форми на словореда. Например изречението Тежък камък падна от сърцето на Еньо (Елин Пелин) може да има и други словоредни вариации, като От сърцето на Еньо падна тежък камък, Падна от сърцето на Еньо тежък камък и др. Не е възможен обаче следният словоред: Еньо падна от сърцето тежък камък на. Словоредът следователно има важно значение за синтактичното оформяване на изречението.

3. За синтактичното оформяване на изречението важна роля играят и служебните думи, като съюзи и предлози, чрез които се разкриват различни взаимоотношения между частите на изречението Съчинителните съюзи например свързват еднородни части, които се намират в съчинително отношение, а подчинителните съюзи разкриват подчинително отношение в сложното изречение. Подчинителното отношение в простото изречение се изразява главно чрез предлозите. С помощта на някои частици пък се образуват въпросителните изречения.

 

 

Граматична оформеност

Коментари